Bijlage 4: Stelpost indexatie investeringen

In onderstaand overzicht is de verhoging per jaarschijf weergegeven van de kredieten ten laste van de stelpost indexatie investeringen.

Tabel 41 

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

2023

2024

2025

2026

2027

PARK21

317

316

Hoofddorp-Noord AM Locatie Infra

119

76

64

UPM (Rijnlanderweg)

294

UPM (Kochstraat - Onneslaan)

89

Gemeentehuis (deel tot € 70 miljoen)

2.800

Gemeentehuis (deel € 70 miljoen - € 75 miljoen)

2.390

Totaal

0

383

436

392

5.254

In onderstaand overzicht zijn de afgeronde bijbehorende kapitaallasten weergegeven.

Tabel 42 

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

2023

2024

2025

2026

2027

PARK21

5

15

52

Hoofddorp-Noord AM Locatie Infra

2

5

7

Rijnlanderweg

5

24

24

23

Kochstraat - Onneslaan

1

7

7

7

Gemeentehuis (deel tot € 70 miljoen)

161

Gemeentehuis (deel € 70 miljoen - € 75 miljoen)

137

Totaal

0

6

39

52

388

Het verloop van de stelpost Indexering investeringen is als volgt:

Tabel 43 

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

2023

2024

2025

2026

2027

Stelpost indexatie investeringen stand MPI voorjaar 2023

263

757

951

1.308

1.341

Mutatie MPI najaar 2023

0

-6

-39

-52

-388

Vrijval restant stelpost (verwerkt in de Najaarsrapportage 2023)

-263

-751

-912

-1.256

-953

Stelpost indexatie investeringen na verwerking MPI najaar 2023

0

0

0

0

0