In het hoofdstuk Investeringen van € 2,0 miljoen en hoger is eerst een overzicht van de grote projecten en de bijbehorende kredieten opgenomen. Dan volgt een toelichting per groot project op inhoud, actuele ontwikkelingen, kansen en risico’s en de beslispunten. Elk project wordt afgesloten met een tabel met de financiële gegevens. Tot slot volgen de bijlagen.

Hieronder staan nog enkele begripsbepalingen die van belang zijn voor het MPI.

Investeringen

Uitgaven om duurzame kapitaalgoederen (bruggen, wegen, gebouwen en dergelijke) te verkrijgen. Deze kapitaalgoederen gaan meerdere jaren mee en leiden tot kapitaallasten (afschrijvingen en rente).

Raadsbevoegdheid

De gemeenteraad is uit hoofde van het budgetrecht bevoegd om kredieten te autoriseren, vrij te geven, aan te passen of te verschuiven.

Risico’s

Dit zijn mogelijke gebeurtenissen die een negatief effect kunnen hebben op het bereiken van de gemeentelijke doelstellingen of gebeurtenissen die mogelijk een gevaar kunnen vormen voor het adequaat uitvoeren van de gemeentelijke taken. Naast financiële gevolgen heeft een aantal risico's ook andere gevolgen zoals vertragingen of kwaliteitsverlies van de dienstverlening. Waar dit het geval is, blijkt dat uit de toelichtende teksten bij de afzonderlijke hoofdstukken over de grote investeringen.

Bijdrage derden

De financiële middelen die van andere partijen, onder andere mede-overheden, worden ontvangen om een project (deels) te bekostigen. Een bijdrage wordt veelal verstrekt omdat een project bijdraagt aan de realisatie van de beleidsdoelen van die partij.

Kredietverschuiving

Het doorschuiven van een vrijgegeven krediet van een kalenderjaar naar een ander kalenderjaar.