Basisschool de Kameleon (IHP)

Algemene informatie

Raadsbesluit

Rv 2019.0057839 / Rv 2022.0001024 / Rv 7735887

Geautoriseerd krediet

€ 8.066.000

Programma

Maatschappelijke ontwikkeling

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Marjolein Steffens-van de Water

Einddatum project

2025

Projectomschrijving

Basisschool de Kameleon in Zwanenburg is ontstaan door een fusie van basisschool Gaandeweg (Plantsoenlaan) en Meerbrug (Kinheim). De Kameleon valt onder het schoolbestuur Jong Leren. Als gevolg van deze fusie is besloten dat de Kameleon als Integraal kindcentrum (IKC) (of community school zoals men het concept zelf noemt) in één schoolgebouw (locatie Kinheim 8) verder gaat. Hiervoor wordt het bestaande gebouw van circa 950 m² gerenoveerd en daarnaast met circa 1.357 m² uitgebreid. Dit om circa 310 leerlingen te kunnen huisvesten. Vanuit het schoolbestuur Jong Leren en kinderopvang organisatie Op Stoom is de wens 548 m² BVO kinderopvang (Buitenschoolse Opvang en kinderdagverblijf) toe te voegen.

Figuur 5 

Wij treden op als bouwheer en zijn een langdurige samenwerking aangegaan, waarbij de opdrachtnemer de verantwoordelijkheid heeft voor zowel het bouwkundig als installatietechnisch ontwerp, de uitvoering/realisatie als het onderhoud voor 20 jaar. Wij willen hiermee een optimum bereiken in investerings- en exploitatiekosten: Total Cost of Ownership (TCO). Voor deze Design, Build & Maintain (DBM)-opgave zijn wij in maart 2022 een raamovereenkomst aan gegaan voor maximaal drie schoolgebouwen van Stichting Jong Leren in de gemeente Haarlemmermeer, waarvan de afnameovereenkomst voor de renovatie/uitbreiding van de Kameleon meteen bij aanbesteding is gegund. In de raamovereenkomst is een optie opgenomen dat het tweede en/of derde project eventueel van een ander schoolbestuur kan zijn, als blijkt dat dit qua tijd en logistiek beter aansluit. Hierover hebben wij met twee andere schoolbesturen afspraken gemaakt.

De gemeente, Op Stoom en Jong Leren hebben de ambitie om de renovatie en nieuwbouw van De Kameleon zo circulair mogelijk uit te voeren, gasloos en energieneutraal (zowel gebouwgebonden als gebruik) en te voldoen aan de Kwaliteitscriteria voor onderwijsvoorzieningen in het Primair Onderwijs (het Haarlemmermeerse Kwaliteitskader). Dit uiteraard allemaal binnen de gestelde financiële kaders van onderwijshuisvesting. De Kameleon is één van de eerste scholen die met deze ambities zal worden gerealiseerd. Daarom dient deze school als voorbeeld voor de toekomstige bouwplannen voor onderwijshuisvesting in de gemeente Haarlemmermeer en daarbuiten. De kennis die wordt opgedaan met het circulair bouwen wordt gedeeld met andere scholen in de regio en in Nederland.

Actuele ontwikkelingen

Financieel: in de Voorjaarsrapportage (VJR) heeft de raad ingestemd met een verhoging van het totale investeringsbedrag voor de Kameleon. Hierin is rekening gehouden met de BDB-index inclusief een mogelijke extra stijging van de BDB van 10% (na-ijl effect).

Met de opdrachtnemer is overeenstemming bereikt over het maximumbedrag voor de realisatie van het gebouw, deze past nog binnen het vastgestelde krediet voor dit project, dat de gemeenteraad heeft toegekend bij de VJR 2023. Over het onderhoud worden nog gesprekken gevoerd met de opdrachtnemer. Op dit moment laat het concept meerjaren onderhoudsplan (MJOP) voor 20 jaar een totale overschrijding zien van circa € 380.000.
Het Definitief Ontwerp (DO) laat ten opzichte van het oorspronkelijke krediet een overschrijding zien van € 2.028.000 exclusief btw. De opdrachtnemer draagt € 383.000 exclusief btw bij op het tekort van de investering door posten te verlagen. Daarnaast houden ze rekening met het kunnen doorvoeren van € 70.000 exclusief btw aan bezuinigingen zonder afbreuk te doen aan de eisen. Het restant van € 1.575.000 exclusief btw valt binnen het opgehoogde krediet.

Definitief Ontwerp: het DO van het gebouw is in de afrondende fase, maar er zijn nog wat discussiepunten. Daarnaast maakt de buitenruimte en het concept MJOP met de daaraan gekoppelde onderhoudsraming integraal onderdeel uit van de DO-fase, wat nu nog onderwerp van gesprek is. De verwachting is dat de DO-fase in het vierde kwartaal 2023 wordt afgerond, waarna de omgevingsvergunning wordt aangevraagd.

Communicatie: op 19 juli 2023 heeft een inloopbijeenkomst plaatsgevonden in het dorpshuis Zwanenburg-Halfweg waar onder andere het ontwerp van het schoolgebouw en de buitenruimte is gepresenteerd. De reacties op het gebouw zijn enthousiast, maar er zijn zorgen rondom de parkeer- en verkeerssituatie rondom de school. Dit wordt in de huidige situatie door een aantal omwonenden als problematisch ervaren.

Verhuizing: de school is voor het zomerreces verhuisd van Kinheim 8 naar Kinheim 4, vooruitlopend op de werkzaamheden aan Kinheim 8.

Kansen en risico’s

Uitloop planning: de oorspronkelijke planning ging uit van een start bouw in de zomer 2023 en oplevering in de zomer 2024. Doordat de DO-fase nog niet is afgerond en de omgevingsvergunning nog niet is aangevraagd, loopt de planning uit naar oplevering eind 2024.

Leegstand Kinheim 8 en langer in gebruik Kinheim 4: Doordat de planning uitloopt, staat Kinheim 8 nu leeg zonder dat er gebouwd wordt. De opdrachtnemer en het schoolbestuur hebben in overleg met de gemeente maatregelen genomen ter voorkoming van vandalisme. Doordat Kinheim 8 later wordt opgeleverd en ervoor gekozen is om alvast te gaan verhuizen naar Kinheim 4, blijft deze tijdelijke situatie langer in stand dan gewenst. Hierover blijft gemeente in gesprek met het schoolbestuur.

Budget: de raming van de opdrachtnemer ten aanzien van het onderhoud gedurende 20 jaar laat fors hogere prijzen zien dan tot nu toe rekening mee is gehouden. Dit is inhoudelijk en financieel nog onderwerp van gesprek met de opdrachtnemer. Als de onderhoudskosten stijgen, verandert de totale dekking en zal de bijdrage van de gemeente stijgen en de bijdrage van de schoolbesturen uit de exploitatie dalen. Als het onderhoud (betaalt het schoolbestuur) toeneemt, kunnen ze minder middelen inbrengen in de businesscase en stijgt daarmee het deel dat de gemeente moet betalen. Een aantal onderwerpen wordt doorgeschoven naar de Technisch Ontwerp (TO) fase. Dit zal invloed hebben op de kosten van voorbereiding, toezicht en administratie (VTA) extern/intern.

Gevraagde beslissingen

  1. In te stemmen met de bijstelling van de ramingen volgens de onderstaande tabel.

Tabel 10 

Basisschool de Kameleon (IHP)

Realisatie t/m 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027 e.v.

Totaal

Realisatie 2023

Realisatie % 2023

Realisatie % totaal

(bedragen x € 1.000)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7=1 t/m 6)

(8)

(9=8/2)

(10= (1+8) /7)

Investering

962

4.104

2.616

384

-

-

8.066

99

2%

13%

Bijdrage derden

-15

-

-

-

-

-

-15

-3

-

117%

Saldo investering

947

4.104

2.616

384

-

-

8.051

96

Bijstellingen

Investering

-

-2.842

1.342

1.500

-

-

-

Bijdrage derden

-

-

-

-

-

-

-

Dekking reserve

-

-

-

-

-

-

-

Saldo bijstelling

-

-2.842

1.342

1.500

-

-

-

Saldo investering

947

1.262

3.958

1.884

-

-

8.051