Doorfietsroute De Hoek

Algemene informatie

Raadsbesluit

Rv 2012.0070647/ Rv 2022.0001024/ Rv 2022.0002610

Geautoriseerd krediet

€ 6.200.000

Programma

Mobiliteit

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Marja Ruigrok

Einddatum project

1-7-2025

Projectomschrijving

In de regio wordt steeds meer en verder gefietst. Deze positieve ontwikkeling willen wij verder stimuleren door het verbeteren van de fietsinfrastructuur en het faciliteren van de groei van het gebruik van elektrische fietsen en deelfietsen. De mobiliteitsvisie stelt daarom voor op onze belangrijkste routes voor woon-werk- en woon-schoolverkeer snelfietsroutes te realiseren. Dit zijn kwalitatief hoogwaardige fietsroutes met een grote capaciteit.

De metropolitane snelfietsroute tussen Hoofddorp en Uithoorn is één van de snelfietsroutes die wij willen realiseren. Een metropolitane fietsroute is een fietsroute tussen steden, waarbij de fiets als alternatief vervoermiddel wordt gebruikt voor de auto. Wij hebben ons gecommitteerd om het gedeelte langs bedrijventerrein De Hoek aan te leggen.

Figuur 16 

Aangezien de verharding geheel wordt vernieuwd is het voor de hand liggend om in de ondergrond de kabels en leidingen te beschouwen. Dit om te voorkomen dat de verharding over 10 of 20 jaar weer opengebroken moet worden. In dat kader zal een nieuwe riolering onder de Oude Kruisweg worden aangelegd en zal een gedeelte van de bestaande verharding die verouderd is, worden vernieuwd. Verder wordt door PWN, waterleidingbedrijf Noord-Holland, een nieuwe hoofdwaterleiding aangelegd, een distributieleiding vernieuwd en worden door andere nutsbedrijven diverse data- en elektraleidingen gelegd. Door werk met werk te maken worden veel kosten bespaard.

Actuele ontwikkelingen

In januari 2023 heeft de raad het krediet voor de uitvoering van het project geautoriseerd. In april 2023 is de opdracht aan een aannemer verstrekt. We hebben de omgeving op de hoogte gesteld van de werkzaamheden en zowel de aannemer als gebiedsmanagement staan in contact met de bedrijven waarvan de in- en uitritten aan het project grenzen. We hebben ter voorbereiding het beoogde kabel- en leidingtracé obstakelvrij gemaakt en is het oneigenlijk grondgebruik van circa 15 bedrijven in goed overleg beëindigd.

Heijmans is vanaf mei 2023 begonnen met het werk. Het project wordt gefaseerd uitgevoerd. Dit is nodig omdat niet alle nutsbedrijven tegelijkertijd in de ondergrond kunnen werken en de bedrijven bereikbaar moeten blijven. In september is gestart met de werkzaamheden aan de riolering en de aanleg van de snelfietsroute. We verwachten dat de realisatie in 2024 kan worden afgerond.

Kansen en risico’s

Tijdens de werkzaamheden bestaat het risico dat zogenaamde niet-gesprongen explosieven (NGE) worden gevonden. Bij vondst van een NGE worden de werkzaamheden vertraagd en kunnen de projectkosten hoger uitvallen. De kosten inzake NGE-onderzoek kunnen voor een groot deel (circa 70%) verhaald worden bij het Rijk.

Gevraagde beslissingen

  1. In te stemmen met de bijstelling van de ramingen volgens onderstaande tabel.

Tabel 22 

Doorfietsroute De Hoek

Realisatie t/m 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027 e.v.

Totaal

Realisatie 2023

Realisatie % 2023

Realisatie % totaal

(bedragen x € 1.000)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7=1 t/m 6)

(8)

(9=8/2)

(10= (1+8) /7)

Investering

762

1.000

4.138

300

-

-

6.200

319

32%

17%

Bijdrage derden

-

-1.762

-1.078

-

-

-

-2.840

-2.130

121%

75%

Dekking reserve

-

-

-1.175

-

-

-

-1.175

-

-

-

Saldo investering

762

-762

1.885

300

-

-

2.185

-1.811

Bijstellingen

Investering

-

-

-

-

-

-

-

Bijdrage derden

-

-369

369

-

-

-

-

Dekking reserve

-

-

-

-

-

-

-

Saldo bijstelling

-

-369

369

-

-

-

-

Saldo investering

762

-1.131

2.254

300

-

-

2.185