Doorfietsroute Haarlem - Amsterdam (F200)

Algemene informatie

Raadsbesluit

RUI 15-014 (HenS)// Rv 2022.0000701/ Rv 7735887

Geautoriseerd krediet

€ 3.634.584

Programma

Mobiliteit

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Marja Ruigrok

Einddatum project

31-12-2024

Projectomschrijving

De provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam en de gemeente Haarlemmermeer hebben afgesproken een doorfietsroute te realiseren vanaf Haarlem via Halfweg naar Amsterdam. De werkzaamheden aan de fietsroute tussen Sugar City Oost en de Osdorperweg (N200) zijn net als het deel rond de Westelijke Ontsluiting eerder opgeleverd. Voor de twee nog te realiseren tracédelen is op 30 juni 2022 het uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld en de realisatiefase gestart.

Figuur 11 

Actuele ontwikkelingen

Eén tracédeel dient nu nog gerealiseerd te worden. Dit is het tracé tussen de Weerenbrug in Halfweg en de Zoete Inval bij Haarlem. Het gaat om het verbreden en verbeteren van een fietspad over een lengte van circa 3,3 kilometer. De werkzaamheden hiervan zijn in april 2023 gestart en duren tot en met september 2023. De uitvoering van dit project is afgestemd op andere projecten in dit gebied en vindt gelijktijdig met dit project plaats (werk met werk). Bij de provincie Noord-Holland wordt voor dit tracédeel een subsidieaanvraag ingediend.

Het enige onderdeel van het project dat in september 2023 nog niet gereed zal zijn, is het verbeteren van de kruising bij de Weerenbrug in Halfweg. Hier wordt het eerder bedachte ontwerp opnieuw tegen het licht gehouden en vindt eerst een verkeerskundig onderzoek plaats. Hierbij wordt rekening gehouden met de actuele ontwikkelingen in de omgeving. Ook zal nog overleg plaatsvinden met betrokken belanghebbenden. Gepland is dat deze kruising op een later te bepalen moment in 2024 wordt uitgevoerd. Het kruispunt bij de Weerenbrug kan komende periode ook niet afgesloten worden omdat dit de omleidingsroute vormt voor andere projecten in Halfweg-Zwanenburg.

Kansen en risico’s

Er is nog onduidelijkheid over het te realiseren ontwerp van de kruising bij de Weerenbrug. Zodoende is ook nog niet duidelijk aan te geven wat de kosten hiervan zijn. Qua kosten is het gehanteerde uitgangspunt het uitvoeren van een volledige reconstructie van het kruispunt.

Gevraagde beslissingen

Geen.

Tabel 17 

Doorfietsroute Haarlem - Amsterdam (F200)

Realisatie t/m 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027 e.v.

Totaal

Realisatie 2023

Realisatie % 2023

Realisatie % totaal

(bedragen x € 1.000)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7=1 t/m 6)

(8)

(9=8/2)

(10= (1+8) /7)

Investering

1.739

1.097

800

-

-

-

3.635

963

88%

74%

Bijdrage derden

-1.186

-200

-299

-

-

-

-1.685

-

-

70%

Saldo investering

553

897

501

-

-

-

1.951

963

Bijstellingen

Investering

-

-

-

-

-

-

-

Bijdrage derden

-

-

-

-

-

-

-

Dekking reserve

-

-

-

-

-

-

-

Saldo bijstelling

-

-

-

-

-

-

-

Saldo investering

553

897

501

-

-

-

1.951