Dorpshuis en Dorpsplein Zwanenburg

Algemene informatie

Raadsbesluit

Rv 2012.03010/ Rv 2016.64869 (geheim)/ Rv 2018.0030368 /

Rv 2019.0027638 / Rv 2022.0001024

Geautoriseerd krediet

€ 13.290.000

Programma

Maatschappelijke Ontwikkeling

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Mariëtte Sedee-Schuitemaker

Einddatum project

31-12-2023

Projectomschrijving

Het project is in 2012 opgepakt door enerzijds de planvorming om te zetten in een bestemmingsplan waarbij gelijktijdig een prijsvraag werd uitgeschreven voor het ontwerp van het dorpshuis/de sporthal. Via een architectenselectie en een uitgebreid participatietraject is eind 2013 gekozen voor een ontwerp voor het dorpshuis en dorpsplein. De prijsvraag is gewonnen door architect Heren5. In 2014 is gestart met de uitwerking van het voorlopig ontwerp (VO).

Door de Raad van State (RvS) is in 2014 de in het bestemmingsplan staande wijzigingsbevoegdheid voor de realisatie van het dorpshuis en de daarbij behorende verplaatsing van de bestaande supermarkt vernietigd. De verplaatsing van de supermarkt is nodig om ook het dorpsplein te kunnen realiseren. Als gevolg hiervan is ook gestopt met de uitwerking van het VO.

Figuur 1 

In april 2016 is het ontwerptraject weer gestart. Eind 2016 was het definitieve ontwerp van het gebouw gereed. Medio 2017 is het bestek met werktekeningen afgerond. In november 2017 is gestart met het selecteren van aannemers die bij een positief besluit van de Raad van State, begin 2018, een prijsaanbieding mochten doen. De prijsaanbiedingsfase is in februari 2018 gestart. De sluiting van de inschrijving was op 4 april van 2018. Er waren geen aannemers die een prijsaanbieding hebben gedaan. Uiteindelijk heeft er een aanbesteding plaatsgevonden. De bouw van het Dorpshuis is uiteindelijk begin 2019 gestart en in 2020 afgerond.

Voor het dorpsplein is een definitief ontwerp gereed waarin de wensen van betrokken bewoners zijn verwerkt. Het ontwerp is op 11 juli 2019 gepresenteerd aan de bewoners. Het definitieve ontwerp is vervolgens uitgewerkt in een bestek welke begin 2021 is aanbesteed.

Actuele ontwikkelingen

De uitvoering van het Dorpsplein is in 2022 gereedgekomen en medio juni 2022 heeft vervolgens ook het openingsfeest officieel plaatsgevonden. De overdracht naar de beheerfase heeft kort na de jaarovergang plaatsgevonden.

Hierbij wordt opgemerkt dat er nog wel een aantal, zij het beperkte, restpunten aan de riolering moesten worden verholpen. Inmiddels zijn deze restpunten medio juli 2023 uitgevoerd. Op dit moment worden inspecties uitgevoerd om vast te stellen dat deze reparaties ook naar behoren zijn uitgevoerd. Daarnaast is ook de afwikkeling van de subsidie met Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) afgerond. Inmiddels is ook het resterende subsidiebedrag ontvangen. In geval dat de reparaties naar tevredenheid zijn verholpen zal de verder financiële afwikkeling met de aannemer worden afgerond. De verwachting is dat het project in het vierde kwartaal van 2023 wordt afgesloten. In een volgend MPI wordt niet meer gerapporteerd over dit project.

Kansen en risico’s

Geen.

Gevraagde beslissingen

Geen.

Tabel 5 

Dorpshuis en dorpsplein Zwanenburg

Realisatie t/m 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027 e.v.

Totaal

Realisatie 2023

Realisatie % 2023

Realisatie % totaal

(bedragen x € 1.000)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7=1 t/m 6)

(8)

(9=8/2)

(10= (1+8) /7)

Investering

13.120

170

-

-

-

-

13.290

30

18%

99%

Bijdrage derden

-5.431

-2.769

-

-

-

-

-8.200

-2.735

99%

100%

Dekking reserve

-800

-

-

-

-

-

-800

-

-

100%

Saldo investering

6.889

-2.599

-

-

-

-

4.290

-2.705

Bijstellingen

Investering

-

-

-

-

-

-

-

Bijdrage derden

-

-

-

-

-

-

-

Dekking reserve

-

-

-

-

-

-

-

Saldo bijstelling

-

-

-

-

-

-

-

Saldo investering

6.889

-2.599

-

-

-

-

4.290