Fietsverbinding knooppunt Badhoevedorp

Algemene informatie

Raadsbesluit

Rv 2015.0044337/ Rv 2014.0000880

Geautoriseerd krediet

€ 3.730.000

Programma

Mobiliteit

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Marja Ruigrok

Einddatum project

31-3-2024

Projectomschrijving

De A9 bij Badhoevedorp is omgelegd. Hierdoor is de weg uit het dorp verdwenen. Met het verleggen van de A9 bij Badhoevedorp is er ruimte ontstaan om een fietsverbinding te realiseren tussen Badhoevedorp en de Nieuwe Meer. Tijdens een participatieronde hebben inwoners van Badhoevedorp hun wens uitgesproken om deze fietsverbinding te realiseren. Deze fietsverbinding is ook in het Masterplan Badhoevedorp Centrum (2008) opgenomen. De verbinding zorgt ervoor dat een belangrijke ontbrekende schakel in het regionale fietsnetwerk wordt gerealiseerd. Het betreft een aansluiting van het Lint op een regionale fietsverbinding. De fietsverbinding bestaat uit twee fases. De eerste fase is de onderdoorgang in de A4 en de fietstunnel die in het klaverblad A4/A9 zijn aangelegd. De tweede fase voorziet in de aanleg van de resterende onderdelen van de fietsverbinding. Op 19 mei 2022 is dit fietspad geopend en op 27 september 2022 heeft het de naam “A9om!pad” gekregen (Rv 2022.0001954).

Figuur 10 

Actuele ontwikkelingen

Het fietspad is compleet in gebruik genomen. Er is wat vertraging ontstaan in de aanleg van het schelpenpad. Deze vertraging is ontstaan door met name het vervangen van dode bomen op het terrein van Rijkswaterstaat (RWS) en de aanleg van de Gasunie leiding door het gebied. De verwachting is dat komend plantseizoen (2023/2024) de bomen vervangen worden en dat het schelpenpad, dat tussen de bomen doorloopt, kort daarna ook wordt aangelegd. Vanuit het UPM is voor dit project € 1.000.000 beschikbaar gesteld. Hiervan kan € 240.100 vrijvallen. Voorgesteld wordt dit bedrag over te hevelen naar het project Afwaardering Schipholweg.
Eind 2023 of begin 2024 wordt de fietsverbinding in beheer genomen. Het is de laatste keer dat over dit project wordt gerapporteerd in het MPI.

Kansen en risico’s

Geen.

Gevraagde beslissingen

  1. In te stemmen met het overhevelen van € 240.100 naar het project Afwaardering Schipholweg.

Tabel 15 

Fietsverbinding knooppunt Badhoevedorp

Realisatie t/m 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027 e.v.

Totaal

Realisatie 2023

Realisatie % 2023

Realisatie % totaal

(bedragen x € 1.000)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7=1 t/m 6)

(8)

(9=8/2)

(10= (1+8) /7)

Investering

2.578

1.153

-

-

-

-

3.730

70

6%

71%

Bijdrage derden

-2.307

-424

-

-

-

-

-2.730

-

-

84%

Dekking reserve

-308

-692

-

-

-

-

-1.000

-

-

31%

Saldo investering

-37

37

-

-

-

-

0

70

Bijstellingen

Investering

-

-240

-

-

-

-

-240

Bijdrage derden

-

-

-

-

-

-

-

Dekking reserve

-

240

-

-

-

-

240

Saldo bijstelling

-

-

-

-

-

-

-

Saldo investering

-37

37

-

-

-

-

0