Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2023/ Waterplan Haarlemmermeer 2015-2030

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geactualiseerd Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) Haarlemmermeer 2021-2023 en autorisatie kredieten GRP en Waterplan (Rv 2020.0002929)
Strategische Samenwerkingsagenda Haarlemmermeer-Rijnland 2015-2030 en het bijbehorende Waterplan Haarlemmermeer 2015-2030 (Rv 2015.0008009) Kredietaanvraag uitvoering maatregelen Gemeentelijk Rioleringsplan 2017 en Waterplan 2017 (Rv 2017.0006917) Uitvoeringsprogramma Waterplan 2019 (Rv 2018.0066665)
Aanvullende kredietaanvraag aanleg drainage Kinheim-Seevank (Rv 2021.0002469)

Geautoriseerd krediet

€ 30.278.000

Programma

Kwaliteit fysieke omgeving

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Marjolein Steffens-van de Water en Mariëtte Sedee-Schuitemaker

Einddatum project

31-12-2027

Projectomschrijving

In het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) zijn de zorgplichten vastgelegd voor het afvalwater, grondwater en hemelwater. Tevens zijn in het GRP de maatregelen beschreven waarmee wij aan de zorgplichten voldoen. Naast de reguliere onderhoudstaken is op jaarbasis circa € 2,0 miljoen beschikbaar voor investeringen aan het rioolstelsel. De verbeteringen vanuit het GRP zijn vooral gericht op het verminderen van ‘water op straat’ en het verminderen van de uitworp van verontreinigd water op het oppervlaktewater bij hevige neerslag.
De maatregelen vanuit het Waterplan hebben als doel bij te dragen aan de ontwikkeling van een duurzaam watersysteem.

Figuur 25 

Actuele ontwikkelingen

Waterplan

Kinheim Seevank

Wij zijn op het moment van het opstellen van dit MPI in gesprek met de aannemer over de financiële afwikkeling van het project.

Zichtweg

In de Zichtweg in Nieuw-Vennep moet voorafgaand aan de aanleg van drainage de bodem worden gesaneerd. Voor de uitvoering is nog krediet benodigd. Het voorbereidingskrediet is verdeeld over meerdere jaarschijven. Om de budgetten beter af te stemmen op het verloop van de voorbereiding, verschuiven wij een krediet van € 54.000 van 2023 naar 2024.

Riolering

Verbeteringswerkzaamheden riolering

Om aan de zorgplichten te voldoen hebben wij verbeteringswerkzaamheden aan het rioolstelsel uitgevoerd. Waar mogelijk bestaan deze uit levensduurverlengende maatregelen. Waar het niet mogelijk is om de levensduur van de bestaande riolering te verlengen, vervangen wij de riolering. In de Marga Klompésingel in Hoofddorp hebben wij het vervangen van de riolering afgerond. Daarnaast hebben wij de vervanging van de riolering voorbereid in integrale projecten, samen met de vervanging van de verhardingen, bijvoorbeeld in de Kruislaan/Fortweg en in de Parklaan/Draverslaan in Hoofddorp. Als gevolg van prijsstijgingen van energie, materiaal en personeel van diverse projecten is een extra krediet benodigd van € 130.000.

Wijkvernieuwing Spaarndam

Wij hebben de projecten 'Afkoppelen Spaarndam Fase 1A', en het klimaatbestendig inrichten van Spaarndam gecombineerd in het project Wijkvernieuwing Spaarndam. De voorbereiding van dit project is voortgezet. Hierbij zetten wij niet alleen in op het afkoppelen van de riolering en klimaatadaptieve maatregelen, maar wordt ook de aanpak van andere onderdelen in de openbare ruimte betrokken. Naar verwachting kan de uitvoering vanaf 2025 plaatsvinden. Van het beschikbare voorbereidingskrediet verschuiven wij € 200.000 van 2023 naar 2024.

Oranje Nassaustraat, Halfweg

In de Oranje Nassaustraat in Halfweg is de gecombineerde vervanging van de verhardingen en de riolering in voorbereiding. Op basis van de voorbereiding wordt de verdeling van de beschikbare buidgetten over de jaarschijven aangepast en verschuift een krediet van € 97.900 voor het vervangen van riolering van 2023 naar 2025.

Bijdrage snelfietsroute De Hoek

Als onderdeel van de snelfietsroute tussen Hoofddorp en Uithoorn wordt de Oude Kruisweg ter hoogte van bedrijventerrein De Hoek gereconstrueerd om ruimte te maken voor een breed snelfietspad. Tevens vinden rioleringswerkzaamheden plaats. Vanuit het GRP wordt een bijdrage verleend aan het project. De werkzaamheden starten in september 2023 en lopen door in 2024. Een deel van de bijdrage vanuit het GRP (€ 125.000) wordt doorgeschoven vanuit 2023 naar 2024.

Kansen en risico’s

Door werk met werk te maken en riolerings- en drainageprojecten af te stemmen op andere projecten, zowel intern als extern, liggen kansen om de overlast voor inwoners bij de uitvoering te beperken. De uitvoering wordt afgestemd op onder andere de vervanging van verhardingen, werkzaamheden van kabel- en nutsbedrijven en de energietransitie.
Tevens richten wij de buitenruimte bij integrale projecten klimaatbestendig in zodat water bij hevige regenval beter in de ondergrond kan afvloeien en creëren wij meer waterberging. Ondanks dat wij alert zijn op de aanpak van oneigenlijk grondgebruik kan de aanwezigheid hiervan bij projecten voor vertraging zorgen. Daarnaast zorgt de huidige krapte op de arbeidsmarkt ervoor dat het risico is dat wij als gevolg van capaciteitsgebrek projecten moeten doorschuiven.

Gevraagde beslissingen

  1. Een krediet van € 54.000 voor de voorbereiding van de sanering in de Zichtweg in Nieuw-Vennep en de aanleg van drainage te verschuiven van 2023 naar 2024;

  2. Een krediet van € 130.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van levensduurverlengende maatregelen aan het rioolstelsel (relinen);

  3. Een krediet van € 200.000 voor het project Wijkvernieuwing Spaarndam te verschuiven van 2023 naar 2024;

  4. Een krediet van € 97.900 voor de vervanging van riolering in de Oranje Nassaustraat ver verschuiven van 2023 naar 2025;

  5. Een krediet van € 125.000 uit het GRP voor een bijdrage aan het project snelfietsroute De Hoek te verschuiven van 2023 naar 2024.

.

Tabel 36 

GRP 2021-2023/ Waterplan Haarlemmermeer 2015-2030

Realisatie t/m 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Totaal

Realisatie 2023

Realisatie % 2023

Realisatie % totaal

Kostenplaats omschrijving

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7=1 t/m 6)

(8)

(9 = 8/2)

(10= (1+8) /7)

Afkoppelingsprogr.Spaarndam

115

300

-

-

-

-

415

22

7%

33%

Drukriolering E/M

180

-

-

-

-

-

180

-

-

100%

GRP 2015 diverse maatregelen

29

-

-

-

-

-

29

-

-

100%

GRP 2016 Diverse maatregelen

2.809

-

-

-

-

-

2.809

-

-

100%

GRP 2017 Diverse maatregelen

2.337

-

-

-

-

-

2.337

-

-

100%

GRP 2019 Diverse maatregelen

2.033

-

-

-

-

-

2.033

-

-

100%

GRP 2022 Diverse maatregelen

985

948

-

-

-

-

1.933

444

47%

74%

GRP 2023 Diverse maatregelen

-

1.053

1.320

-

-

-

2.373

35

3%

1%

Investeringen Bedr. geb. EN

334

-

-

-

-

-

334

-

-

100%

Verv.riol.Oranje Nassaustraat

40

98

300

700

-

-

1.138

-

-

4%

Vrijverval riolering

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Waterplan 2015

418

-

-

-

-

-

418

-

-

100%

Waterplan 2016

4.641

-

-

-

-

-

4.641

-

-

100%

Waterplan 2017

3.454

536

-

-

-

-

3.990

23

4%

87%

Waterplan 2018

2

-

-

-

-

-

2

-

-

100%

Waterplan 2019 t/m 2021

4.040

546

715

1.700

-

-

7.001

187

34%

60%

Waterplan Badhoevedorp

645

-

-

-

-

-

645

-

-

100%

Saldo investering

22.061

3.481

2.335

2.400

-

-

30.278

712

Bijstellingen

Investering

-

-477

379

98

-

-

-

Bijdrage derden

-

-

-

-

-

-

-

Dekking reserve

-

-

-

-

-

-

-

Saldo bijstelling

-

-477

379

98

-

-

-

Saldo investering

22.061

3.004

2.714

2.498

-

-

30.278