Groene AS

Algemene informatie

Raadsbesluit

Rv 2013.0030720 / Rv 2015.0054990 / Rv 2022.0002244/ Rv 7735887

Geautoriseerd krediet

€ 8.493.000

Programma

Maatschappelijke ontwikkeling

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Jurgen Nobel

Einddatum project

Na 2027

Projectomschrijving

De ecologische verbinding de Groene AS verbindt en creëert grote en kleine natuurgebieden tussen Amstelland en Spaarnwoude (AS). Als onderdeel van die verbinding wordt een 50 meter brede groenzone ten zuiden van de Schipholweg tussen knooppunt Badhoevedorp en de aansluiting Badhoevedorp aangelegd. Deze groene zone heeft een gecombineerde ecologische en recreatieve functie.

Figuur 3 

Actuele ontwikkelingen

De gemeenteraad heeft op 17 oktober 2019 (2019.0053110), parallel aan de gesprekken over de minnelijke verwerving, de Kroon verzocht de onteigening te starten. Op 1 september 2020 heeft de Kroon het Koninklijk Besluit genomen waarbij de gronden definitief zijn aangewezen voor onteigening. Hiermee is de administratieve onteigeningsprocedure afgerond. Op 14 juli 2021 heeft de rechtbank het onteigeningsvonnis uitgesproken, waarna door de wederpartij en gemeente cassatieberoep is aangetekend. Op 30 september 2022 heeft de Hoge Raad het cassatieberoep van de wederpartij en de gemeente afgewezen. Hiermee was de weg vrij om de voorschotvergoeding te betalen. De eigendomsoverdracht is per 7 november 2022 in het Kadaster ingeschreven. Hiermee is de gemeente de eigenaar.

De definitieve onteigeningsvergoeding wordt eind 2023/begin 2024 bepaald door de rechter, aan het einde van de gerechtelijke procedure. Als input hiervoor is het definitief advies van de onafhankelijke deskundigencommissie betreffende de onteigeningswaarde op 29 maart 2023 afgegeven. De zitting bij de rechtbank staat geagendeerd voor 7 november 2023.

Met de uitwerking van het Definitief Ontwerp (DO) is in het derde kwartaal 2023 gestart tegelijk met de uitwerking van het DO voor naastgelegen Sportpark De Veldpost. Het deel ten westen van Atletiekvereniging Badhoevedorp (Gijzenbergterrein) is in uitvoering. In de winter 2023-2024 wordt de realisatie afgerond met de aanplant van bomen en overig groen. Door verschillende oorzaken (discussie over breedte bruggen, aanpassingen in definitief ontwerp en bestek vanwege inpassing Jongeren Ontmoetingsplek (JOP) en aanplant bomen en groen in plantseizoen eerste kwartaal 2024) heeft de realisatie van het Gijzenbergterrein vertraging opgelopen, waardoor de uitvoering deels van 2023 naar 2024 is verschoven.

Daarnaast de aankondiging dat we bij het MPI Voorjaar 2024 een kredietaanvraag zullen doen voor de realisatie van ecoduikers onder de Schipholweg. De kosten hiervan worden gedekt door subsidie van de provincie (85% van de kosten) en het restant uit de reserve Ruimtelijke investeringen Haarlemmemeer (RIH).

Kansen en risico’s

Het mogelijk niet in eigendom kunnen krijgen van de gronden van verschillende partijen is het grootste risico voor de realisatie van de Groene AS. De afgesproken ecologische doelstellingen kunnen dan niet gehaald worden. De initiatiefnemer van Badhoevedorp Zuid heeft in de Gebiedsvisie Badhoevedorp Zuid een alternatief tracé van de Groene AS voorgesteld in dat plangebied. Voorwaardelijk is dat de gemeente de eigenaar wordt van betreffende gronden. Risico is dat de realisatiekosten hoger uitvallen doordat het tracé langer is.

Gevraagde beslissingen

  1. In te stemmen met de bijstelling van de ramingen volgens onderstaande tabel.

Tabel 7 

Groene AS

Realisatie t/m 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027 e.v.

Totaal

Realisatie 2023

Realisatie % 2023

Realisatie % totaal

(bedragen x € 1.000)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7=1 t/m 6)

(8)

(9=8/2)

(10= (1+8) /7)

Investering

2.065

1.559

517

2.079

1.559

714

8.493

681

44%

32%

Bijdrage derden

-

-

-335

-

-

-

-335

-

-

-

Dekking reserve

-965

-1.266

-150

-2.000

-1.500

-703

-6.585

-

-

15%

Saldo investering

1.100

293

32

79

59

11

1.574

681

Bijstellingen

Investering

-

-709

709

-

-

-

-

Bijdrage derden

-

-

-

-

-

-

-

Dekking reserve

-

477

-477

-

-

-

-

Saldo bijstelling

-

-232

232

-

-

-

-

Saldo investering

1.100

61

264

79

59

11

1.574