Hoofddorp-Noord AM Locatie Infra

Algemene informatie

Raadsbesluit

Rv 2019.0027574/ Rv 2021.0000843/ Rv 2022.0000071/ Rv 2022.0002244/ Rv 7735887

Geautoriseerd krediet

€ 5.043.000

Programma

Ruimtelijke Ontwikkeling

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Jurgen Nobel

Einddatum project

31-12-2027

Projectomschrijving

Het plan 'Het Nieuwe Noord' is opgesteld in lijn met de in 2019 opgestelde Ontwikkelstrategie en de daaraan ten grondslag liggende gemeentelijke structuurvisies. Het past in en maakt deel uit van de Versnellingsopgave Woningbouw, waar de gemeente zich ook in regionaal verband aan heeft verbonden. Er is sprake van transformatie van leegstand op een bestaand bedrijventerrein naar gemengd wonen. Het is een substantieel deel van de eerste fase van transformatie van het gehele gebied Hoofddorp-Noord, mogelijk gemaakt met een maatwerk verkeersoplossing vooruitlopend op de toekomstige omlegging van de N201.

Er wordt in grote lijnen voldaan aan het gemeentelijke woon- en parkeerbeleid, kleine afwijkingen daarvan zijn op grond van maatwerk positief ontvangen door de raad bij de vaststelling van het Stedenbouwkundig Programma van Eisen maar dit dient nog formeel bij de vaststelling van het bestemmingsplan door de raad te worden bekrachtigd. Het plan resulteert in een nieuw hoogstedelijk woonmilieu waar op dit moment grote vraag naar is in de gemeente en de regio. Dit hoogstedelijke milieu heeft het ook mogelijk gemaakt te komen tot een haalbare ontwikkeling, waarbij het gemeentelijke kostenverhaal nagenoeg volledig heeft kunnen plaatsvinden. Met de ontwikkelende partij Evast Vastgoed B.V. is in januari 2022 een anterieure overeenkomst gesloten, waarin alle kwalitatieve, programmatische, procesmatige en financiële afspraken zijn vastgelegd en geborgd.

Het investeringsproject heeft betrekking op de aanpassing van de aansluiting van Hoofddorp-Noord op de N201. Het huidige kruispunt ter hoogte van de Hoofdweg kan het extra verkeer van de woningen niet aan. Daarom is in overleg met de provincie Noord-Holland een oplossing uitgewerkt met een verlengde afrit, een kruispunt en een parallelwegstructuur naar de Hoofdweg, die wel in voldoende afwikkelingscapaciteit voorziet. Ook de Wijkermeerstraat wordt geherprofileerd. Het vrachtverkeer wordt via de Noordmeerstraat en een nieuwe parallelweg omgeleid zodat een verkeersluwe Wijkermeerstraat ontstaat. De kosten hiervan worden gedeeltelijk ten laste van deze ontwikkeling gebracht en ten dele ten laste van toekomstige transformaties. De ontwikkelaar van het Nieuwe Noord heeft een representatief deel van de kosten betaald, het restant wordt gedekt uit de Algemene dekkingsreserve. Het plan draagt bij aan de reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer.

Figuur 17 

Actuele ontwikkelingen

Het proces van het schetsontwerp van de Wijkermeerstraat verloopt conform planning. Het ontwerp voor de aansluiting N201 is aangepast. Ruimtebeslag zou problemen opleveren met de draaihoek van vrachtverkeer, de alternatieve oplossing is nu schetsmatig uitgewerkt. Daarbij komt er meer ruimte in het ontwerp voor parkeervoorzieningen en de toevoeging van groen. Er wordt nu gewerkt aan een voorlopig ontwerp (VO).

Kansen en risico’s

Gegeven de blijvend stijgende materiaalprijzen en bouwkosten, en de extra inzet door de gemeente is een risico is dat het project niet binnen het bijgestelde actuele krediet gerealiseerd kan worden. Daarnaast is de noodzaak voor de infrastructurele maatregelen gekoppeld aan de woningbouw in Hoofddorp Noord: de raad zal eind 2023 een uitspraak doen over het bestemmingsplan.

Gevraagde beslissingen

  1. In verband met de hoge inflatie een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 259.000 en de bijbehorende kapitaallasten te dekken uit de stelpost indexatie investeringen.

Tabel 23 

Hoofddorp-Noord AM Locatie

Realisatie t/m 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027 e.v.

Totaal

Realisatie 2023

Realisatie % 2023

Realisatie % totaal

(bedragen x € 1.000)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7=1 t/m 6)

(8)

(9=8/2)

(10= (1+8) /7)

Investering

173

190

779

1.794

1.137

970

5.043

61

32%

5%

Bijdrage derden

-500

-

-1.250

-1.250

-

-

-3.000

-

-

17%

Dekking reserve

-

-120

-

-

-

-

-120

-

-

-

Saldo investering

-327

70

-471

544

1.137

970

1.923

61

Bijstellingen

Investering

-

-

-

-

-

-

-

Bijdrage derden

-

-

-

-

-

-

-

Dekking reserve

-

-

-

-

-

-

-

Saldo bijstelling

-

-

-

-

-

-

-

Saldo investering

-327

70

-471

544

1.137

970

1.923