Hoofdvaart College en De Linie (IHP)

Algemene informatie

Raadsbesluit

Rv 2019.0057840 / Rv 2022.0001024

Geautoriseerd krediet

€ 31.469.000

Programma

Maatschappelijke ontwikkeling

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Marjolein Steffens-van de Water

Einddatum project

2025

Projectomschrijving

Voor het Hoofdvaart College en Praktijkschool De Linie in Hoofddorp financieren en dekken we de realisatie van nieuwe huisvesting.

Actuele ontwikkelingen

De omgevingsvergunning is op 19 juli 2023 verleend. De bouw is op 14 september 2023 gestart met op 18 september 2023 de viering van de start van de bouw. De kavel van de school is in juli 2023 bouwrijp aan het schoolbestuur overgedragen. De juridische levering van de kavel aan het schoolbestuur heeft op 3 augustus 2023 plaatsgevonden. De oplevering van het pand wordt in december 2024 verwacht.

Figuur 4 

Kansen en risico’s

Er zijn onzekerheden over de tijdige levering van (bouw)stroom in dit gebied. De ontwikkeling van het schoolgebouw betreft het eerste gebouw in Lincolnpark waar de definitieve nutsvoorzieningen nog niet zijn aangelegd. Voor de bouwstroom is inmiddels met Liander een oplossing gevonden door de realisatie van een aansluitpunt vanaf een naastgelegen woonwijk. Het tijdelijk tekort aan stroomcapaciteit bij oplevering van het schoolgebouw wordt verwacht in de periode november 2024 tot en met september 2025. Voor het overbruggen van deze periode wordt in samenwerking met Wind Design gewerkt aan een tijdelijke oplossing. Dit risico doet zich op meerdere plekken in de gemeente (en in Nederland) voor.

De oplevering van de sporthal wordt in de meest recente planning in september 2026 verwacht. Voor de overbrugging van de periode januari 2025 tot en met september 2026 wordt met Dunamare de haalbaarheid van tijdelijke gymzalen in Lincolnpark onderzocht.

Gevraagde beslissingen

  1. In te stemmen met de bijstelling van de ramingen volgens onderstaande tabel.

Tabel 9 

Hoofdvaart College en De Linie(IHP)

Realisatie t/m 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027 e.v.

Totaal

Realisatie 2023

Realisatie % 2023

Realisatie % totaal

(bedragen x € 1.000)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7=1 t/m 6)

(8)

(9=8/2)

(10= (1+8) /7)

Investering

1.352

21.461

8.656

-

-

-

31.469

70

0%

5%

Saldo investering

1.352

21.461

8.656

-

-

-

31.469

70

Bijstellingen

Investering

-

-8.678

8.678

-

-

-

-

Bijdrage derden

-

-

-

-

-

-

-

Dekking reserve

-

-

-

-

-

-

-

Saldo bijstelling

-

-8.678

8.678

-

-

-

-

Saldo investering

1.352

12.783

17.334

-

-

-

31.469