HOV - Westtangent/ Vervangen Oude Haagsebrug

Algemene informatie

Raadsbesluit

Rv 2019.0057754/ Rv 2020.0000840/ Rv 7735887

Geautoriseerd krediet

€ 3.245.700

Programma

Mobiliteit

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Marja Ruigrok

Einddatum project

31-12-2024

Projectomschrijving

De gemeente Haarlemmermeer verbetert samen met Vervoerregio Amsterdam (VRA), Schiphol Commercial B.V. (SCBV), gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland (PNH), de Hoogwaardig Openbaar Vervoerlijn (HOV) Westtangent tussen Amsterdam-Sloterdijk en het busstation Schiphol Noord.

In 2019 hebben partijen gezamenlijk afspraken gemaakt om de voorbereidingsfase te doorlopen op basis van een voorkeursvariant (raadsbesluit 2019.0057754). Deze voorkeursvariant bestaat op hoofdlijnen uit het vervangen van de Oude Haagsebrug over de Ringvaart en een nieuw te bouwen HOV-viaduct over de A9. Het doel was een verbeterde efficiëntie door rijtijdwinst en kostenbesparing voor de busexploitatie en meer comfort voor de reiziger, met een traject dat korter en minder bochtig is dan het huidige.

Eerder is een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) opgesteld. Deze is begin 2022 herijkt op basis van de actueel geraamde kosten. We moeten nu rekening houden met forse prijsstijgingen. De kosten en baten zijn hierdoor uit balans geraakt: voor het nieuwe viaduct over de A9, wegen de hogere kosten niet langer op tegen de baten voor het openbaar vervoer. Hierop hebben de partijen vastgesteld dat het project volgens de voorkeursvariant op dit moment te duur is. Daarom is in het bestuurlijk overleg door de partijen gezamenlijk besloten het project nu te beperken tot alleen het vervangen van de Oude Haagsebrug over de Ringvaart. De bestaande brug over de Ringvaart is namelijk technisch in slechte staat. Het bestaande viaduct over de A9 (KW 20) blijft dienst doen voor HOV-Westtangent. Daarbij is het opdrachtgeverschap en de projectleiding overgegaan van gemeente Haarlemmermeer naar Schiphol. De gemeenteraad is met een brief tussentijds geïnformeerd over deze ontwikkelingen d.d. 21 juni 2022 (X.2022.03852).

Figuur 13 

Actuele ontwikkelingen

Onder leiding van Schiphol wordt de vervanging van de Oude Haagsebrug uitgevoerd. In april 2023 is door de vijf samenwerkende partijen de Realisatie Overeenkomst (ROK) formeel vastgesteld en ondertekend. Onder leiding van Schiphol en haar aannemer (BAM) is het ontwerp verder uitgewerkt, verbeterd en vastgesteld. Eind juli 2023 is de omgevingsvergunning voor de bouw ontvangen. De omgeving wordt met nieuwsbrieven en met de projectwebsite (www.oudehaagsebrug.nl) op de hoogte gehouden. In september 2023 is gestart met de uitvoering van de werkzaamheden. Zo worden onder de oude brug, terwijl deze nog in gebruik is, alvast twee fundaties van tussenpijlers van de nieuwe brug gemaakt. De brugverbinding zal van 22 januari tot 22 augustus 2024 gestremd zijn voor al het wegverkeer. In deze periode vindt de sloop en nieuwbouw plaats. Om de hinder voor fietsers- en voetgangers te beperken zal een tijdelijke pontonbrug worden aangelegd. Doel is het project in zijn geheel in 2024 af te ronden.

In 2022 is de voorbereidingsfase van de voorkeursvariant onder leiding van ons afgesloten binnen het daarvoor beschikbare voorbereidingskrediet van € 2.422.700. Ten behoeve van de realisatiefase is vanuit het Uitvoeringsprogramma mobiliteit (UPM) 2020-2021 een bijdrage van € 762.000 gereserveerd. Dit dekt onze te leveren financiële bijdrage aan het huidige project en de door ons te maken begeleidingskosten voor de realisatiefase. De voorbereidingsfase en de realisatiefase samen vragen zodoende een krediet van € 3.184.700.

Kansen en risico’s

De bijdrage van gemeente Haarlemmermeer is een procentuele bijdrage aan de investeringskosten van het project. Indien de projectkosten in werkelijkheid hoger uitvallen dan nu in het projectbudget voorzien, moet gemeente Haarlemmermeer een aanvullende bijdrage beschikbaar stellen. Andersom geldt dat indien budget over blijft dit terugvloeit naar gemeente Haarlemmermeer. Op dit moment verloopt het project financieel volgens verwachting.

Gevraagde beslissingen

  1. In te stemmen met de bijstelling van de ramingen volgens onderstaande tabel.

Tabel 19 

HOV - Westtangent

Realisatie t/m 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027 e.v.

Totaal

Realisatie 2023

Realisatie % 2023

Realisatie % totaal

(bedragen x € 1.000)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7=1 t/m 6)

(8)

(9=8/2)

(10= (1+8) /7)

Investering

2.186

321

739

-

-

-

3.246

88

27%

70%

Bijdrage derden

-2.423

-0

-

-

-

-

-2.423

-

-

100%

Saldo investering

-237

321

739

-

-

-

823

88

Bijstellingen

Investering

-

-25

25

-

-

-

-

Bijdrage derden

-

-

-

-

-

-

-

Dekking reserve

-

-

-

-

-

-

-

Saldo bijstelling

-

-25

25

-

-

-

-

Saldo investering

-237

296

764

-

-

-

823