Juliana van Stolbergschool (IHP)

Algemene informatie

Raadsbesluit

Rv 2020.0002768 / Rv 2021.0001247 / Rv 2022.0001024/ Rv 7735887

Geautoriseerd krediet

€ 6.672.000

Programma

Maatschappelijke ontwikkeling

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Marjolein Steffens-van de Water

Einddatum project

2025

Projectomschrijving

De Juliana van Stolbergschool in Hoofddorp is aan vernieuwing toe. Er is in 2022 tijdelijke huisvesting gerealiseerd die gedurende de nieuwbouwfase van eerst de Juliana van Stolbergschool en daarna de naastgelegen school, PI de Ster, gebruikt zal worden. Het nu lege schoolgebouw van de Juliana van Stolbergschool wordt bij de start van de nieuwbouw gesloopt. Bij het project is veel aandacht voor de inpassing qua parkeren, groen, water en andere onderdelen van de openbare ruimte. Deze is waardevol en willen we zoveel mogelijk behouden. Qua parkeren en verkeer speelt de ervaren parkeeroverlast een belangrijke rol.

Figuur 6 

Actuele ontwikkelingen

Sinds geruime tijd is er discussie met het bestuur van de Juliana van Stolbergschool over de financiering van de nieuwbouw. We maken ons zorgen over de nakoming van deze afspraken door het schoolbestuur en beraden ons op onze positie.

In tegenstelling tot onze verwachting hebben we pas in september 2023 een nieuw financieel voorstel van het schoolbestuur ontvangen.

Kansen en risico’s

De gesprekken over de financiering van de Juliana van Stolbergschool hebben een negatieve invloed op de planning van de vervangende bouw van de PI de Ster. Deze consequenties vinden wij voor de leerlingen van PI De Ster onacceptabel.

Gevraagde beslissingen

  1. In te stemmen met de bijstelling van de ramingen volgens onderstaande tabel.

Tabel 11 

Juliana van Stolberg school (IHP)

Realisatie t/m 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027 e.v.

Totaal

Realisatie 2023

Realisatie % 2023

Realisatie % totaal

(bedragen x € 1.000)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7=1 t/m 6)

(8)

(9=8/2)

(10= (1+8) /7)

Investering

252

476

5.609

335

-

-

6.672

36

8%

4%

Saldo investering

252

476

5.609

335

-

-

6.672

36

Bijstellingen

Investering

-

-282

-2.807

3.089

-

-

-

Bijdrage derden

-

-

-

-

-

-

-

Dekking reserve

-

-

-

-

-

-

-

Saldo bijstelling

-

-282

-2.807

3.089

-

-

-

Saldo investering

252

194

2.802

3.424

-

-

6.672