Nieuwbouw Haarlemmermeermuseum De Cruquius

Algemene informatie

Raadsbesluit

Rv 2018.0035016 / Rv 2020.0000531

Geautoriseerd krediet

€ 4.499.700

Programma

Maatschappelijke Ontwikkeling

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Marja Ruigrok

Einddatum project

Nog niet bekend

Projectomschrijving

Museum De Cruquius presenteert de eeuwenlange waterbeheersing, in het bijzonder in Haarlemmermeer. Historisch Museum Haarlemmermeer belicht wonen, werken en recreëren in de polder vanaf 1852. Museum De Cruquius, Historisch Museum Haarlemmermeer en de erfgoedinstelling Meer-Historie zijn per 1 januari 2014 gefuseerd tot Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius (SHMDC).

Om het verleden goed te kunnen belichten en daarnaast de actualiteit op het gebied van water (klimaatverandering, stijging zeespiegel) een plaats te geven in de presentaties van het museum, is besloten tot nieuwbouw van het Historisch Museum, restauratie van het gemaal en herinrichting van de presentaties. Via deze weg komen we tot een integratie van de museumfuncties. De uitvoering van dit project valt onder de verantwoordelijkheid van SHMDC. De gemeente wordt geen eigenaar van het museum: onze investering is een bijdrage aan activa van derden.

Actuele ontwikkelingen

Figuur 2 

Op 11 juni 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met het zogenoemde ‘compacte plan’ voor de nieuwbouw van het museum. Voor de realisatie hiervan werd € 1,38 miljoen als taakstellend budget beschikbaar gesteld. Dit bedrag is een aanvulling op een al eerder beschikbaar gesteld krediet € 2,2 miljoen in 2018 en € 0,9 miljoen eerder toegekende subsidie in 2018. Vanwege de hoge inflatie is nog een aanvullende krediet beschikbaar gesteld van € 0,9 miljoen.
De rol van de gemeente in dit proces is het vaststellen van de kaders voor de financiële bijdrage. Ook is het aan de gemeente om deze kaders te bewaken. Verder is het de taak van de gemeente om kritisch mee te kijken naar de reguliere bedrijfsvoering en de exploitatie van het museum.

In de zomer van 2020 is een stuurgroep samengesteld om de kaders en het proces van de nieuwbouw te monitoren, onder voorzitterschap van de ambtelijk opdrachtgever. De doelstelling van het museum zal ook na de nieuwbouw de volgende zijn: een cultuurhistorisch museum dat het verhaal van het ontstaan en ontwikkeling van onze gemeente vertelt ('Het verhaal en het gemaal').

In augustus 2022 is de omgevingsvergunning verleend. Vervolgens is het technisch ontwerp verder uitgewerkt. Eind 2022 is er een aanbestedingsleidraad opgesteld voor een meervoudig onderhandse aanbesteding. Hieruit is in het voorjaar van 2023 een aannemer geselecteerd. De verwachting is dat, na het tekenen van de aannemersovereenkomst, de sloop- en bouwwerkzaamheden eind 2023/begin 2024 kunnen starten. De inschatting is dat deze werkzaamheden circa 12 maanden gaan duren.

Kansen en risico’s

De gemeenteraad heeft op 11 juni 2020 ingestemd met aanvullende financiering voor een nieuw, compact ontwerp voor het museum. Bij deze financiële toezegging is geen rekening gehouden met onvoorziene kosten of eventuele kostenstijging. De bijdrage van de gemeente aan het museum is echter taakstellend. Verder is het nieuwe ontwerp afgestemd met de Welstand- en Erfgoedcommissie. Daarnaast is SHMDC bezig met het aanschrijven van aanvullende fondsen en het zoeken van extra sponsoren voor externe financiering. In het voorjaar van 2021 werd duidelijk dat voor het realiseren van de nieuwbouwplannen een damwand in de naastgelegen dijk mogelijk vervangen of deels vernieuwd moest worden. Dit zou onvoorziene, hoge meerkosten met zich meebrengen. Uit voorzorg werd het ontwerp aangepast. Tijdens de vergunningsprocedure is gebleken dat deze aanpassingen voor het waterschap afdoende zijn. Inmiddels is de omgevingsvergunning definitief.

Gevraagde beslissingen

  1. In te stemmen met de bijstelling van de ramingen volgens de onderstaande tabel.

Tabel 6 

Nieuwbouw Haarlemmermeermuseum De Cruquius

Realisatie t/m 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027 e.v.

Totaal

Realisatie 2023

Realisatie % 2023

Realisatie % totaal

(bedragen x € 1.000)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7=1 t/m 6)

(8)

(9=8/2)

(10= (1+8) /7)

Investering

2.200

1.049

1.251

-

-

-

4.500

-

-

49%

Saldo investering

2.200

1.049

1.251

-

-

-

4.500

-

Bijstellingen

Investering

-

-1.049

1.049

-

-

-

-

Bijdrage derden

-

-

-

-

-

-

-

Dekking reserve

-

-

-

-

-

-

-

Saldo bijstelling

-

-1.049

1.049

-

-

-

-

Saldo investering

2.200

-

2.300

-

-

-

4.500