Onderwijshuisvesting Halfweg (IHP)

Algemene informatie

Raadsbesluit

2016-11-22 RUI/034 (HenS)

Geautoriseerd krediet

€ 6.673.000 (waarvan € 94.000 geactiveerd)

Programma

Maatschappelijke ontwikkeling

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Marjolein Steffens-van de Water

Einddatum project

2026

Projectomschrijving

In Halfweg zijn de schoolgebouwen aan aanpassingen toe. We onderzoeken welke opties hiervoor mogelijk zijn. Hierbij kiezen we renovatie van de gebouwen als uitgangspunt en maken we plannen in overleg met schoolbestuur Jong Leren. Waar mogelijk integreren we kinderopvang in de onderwijsgebouwen. De gemeenteraad heeft eerder al het krediet beschikbaar gesteld voor een plan dat niet door kon gaan door een uitspraak van de Raad van State.

Actuele ontwikkelingen

In het voorjaar van 2023 hebben we een architectenselectie gehouden met als opdracht een verkenning van de mogelijkheid om het schoolprogramma in het gebouw aan de Dr. Schaepmanstraat in te passen. Deze architect gaat de renovatie onderzoeken en daarbij actief met de inwoners van Halfweg en de gebruikers van de school optrekken. Het schetsontwerp is op 18 september 2023 besproken met de buurt tijdens een bewonersavond. Nadat helder is welke oplossingen slagingskans hebben, leggen we de gemeenteraad nieuwe keuzes voor (inclusief herziening van het eerder beschikbaar gestelde krediet).

Kansen en risico’s

  • De marktprijzen staan onder opwaartse druk.

  • Gegeven de geschiedenis bestaat de kans dat omwonenden bezwaar tegen het ontwerp hebben.

Gevraagde beslissingen

  1. In te stemmen met de bijstelling van de ramingen volgens de onderstaande tabel.

Tabel 8 

Onderwijshuisvesting Halfweg (IHP)

Realisatie t/m 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027 e.v.

Totaal

Realisatie 2023

Realisatie % 2023

Realisatie % totaal

(bedragen x € 1.000)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7=1 t/m 6)

(8)

(9=8/2)

(10= (1+8) /7)

Investering

21

419

1

5.804

334

-

6.579

25

6%

1%

Saldo investering

21

419

1

5.804

334

-

6.579

25

Bijstellingen

Investering

-

-370

370

-5.804

5.470

334

-

Bijdrage derden

-

-

-

-

-

-

-

Dekking reserve

-

-

-

-

-

-

-

Saldo bijstelling

-

-370

370

-5.804

5.470

334

-

Saldo investering

21

49

371

-

5.804

334

6.579