Overige investeringen en kredietaanpassingen

Investeringen in het MPG

In het investeringsplan is een aantal investeringen opgenomen waarover wordt gerapporteerd in het (tussentijds) Meerjarenperspectief Grondzaken ((t)MPG). Dit gaat om investeringen die verbonden zijn aan een grondexploitatie. Om de raad transparant te informeren over de totale prognose van het investeringsplan worden van deze projecten de ramingen en de bijstellingen daarop hieronder weergegeven.

Tabel 40 Badhoevedorp Voorzieningengebied

Badhoevedorp Voorzieningengebied

Realisatie t/m 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027 e.v.

Totaal

Realisatie 2023

Realisatie % 2023

Realisatie % totaal

(bedragen x € 1.000)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7=1 t/m 6)

(8)

(9=8/2)

(10= (1+8) /7)

Investering

2.566

211

384

-

-

-

3.160

146

69%

86%

Dekking reserve

-

-

-2.881

-

-

-

-2.881

-

-

-

Saldo investering

2.566

211

-2.497

-

-

-

279

146

Bijstellingen

Investering

-

40

-40

-

-

-

-

Bijdrage derden

-

-

-

-

-

-

-

Dekking reserve

-

-

-

-

-

-

-

Saldo bijstelling

-

40

-40

-

-

-

-

Saldo investering

2.566

251

-2.537

-

-

-

279

Doorschuiven van kredieten

Actualisatie IHP

In verband met een actualisatie van het Integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) worden investeringen naar een later jaar verschoven. Een bedrag van € 25,4 miljoen verschuift naar 2028. Voor een toelichting wordt verwezen naar de Najaarsrapportage 2023, bijlage 4: Budgetten onderwijshuisvesting.

Verhoging van kredieten

Luchtbehandeling en entree locatie Polderlanden

Voor de luchtbehandeling is in de Voorjaarsrapportage 2023 krediet aangevraagd. Inmiddels heeft een onderzoek plaatsgevonden welke werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Dit heeft geresulteerd in een hogere offerte.
De kosten voor de aanpassingen van de entree Polderlanden waren niet voorzien. Noodzakelijke aanpassingen aan de entree moeten doorgevoerd in verband met de renovatie van het winkelcentrum. Hierin is rekening gehouden met de verbetering van de entree en de toegankelijkheid van mindervalide bezoekers. Daarnaast worden de ontvangstruimte en begane grond aangepast voor de specifieke behoeften van de toekomstige bezoekers van het Meerteam. Het huurcontract op de huidige locatie aan de Hoofdweg is onlangs opgezegd, de noodzakelijke aanpassingen vanwege de verhuizing van het Meerteam naar Polderlanden was eerder dan ook niet voorzien.
De aanpassingen zijn al in volle gang aangezien we gebruik maken van het aanwezige bouwpersoneel die worden ingezet vanuit de renovatie van het winkelcentrum. Het extra krediet bedraagt € 157.100.

Tijdelijke huisvesting ambtelijke organisatie

In de afronding van de investeringen tijdelijke huisvesting zijn nog kosten gemaakt voor beveiliging en klimaatbeheersing waarvoor een extra krediet van € 193.400 nodig is.

Strategische aankopen

Aankoop woningen Rijstvogelstraat 102, 104, 108 en 110

In 2023 zijn ten laste van het krediet strategische aankopen van grond en de daarop aanwezige opstallen, vier woningen gelegen aan Rijstvogelstraat te Badhoevedorp aangekocht (geheime nota van B&W van 30 mei 2023, 7766315). Wij verkrijgen hiermee een strategische positie die benodigd is voor de ontwikkeling van de gebiedsontwikkeling Badhoevedorp Centrum. Ondanks het uitblijven van juridisch planologische zekerheid van het bestemmingsplan Badhoevedorp Schuilhoeve zijn deze woningen toch aangekocht om de toekomstige ontwikkeling van Badhoevedorp niet te frustreren. Tot de inbreng in de grex worden de woningen opgenomen in de exploitatie.

Vervallen investeringen

Dorpshuis Rijsenhout

In B&W nota met kenmerk 2020.0001678 is besloten dat wij gebruik willen maken van de subsidieregeling van de Stichting leefomgeving Schiphol (SLS) met het doel de kwaliteit van de leefomgeving in door Schiphol gehinderde dorpen te verbeteren. Daarvoor is een overeenkomst gesloten tussen SLS en onze gemeente. In het dorpshart van Rijsenhout betreft het de samensmelting van activiteiten in de Ontmoetingskerk en herontwikkeling van dorpshuis De Reede. De Ontmoetingskerk in Rijsenhout is geen eigendom van de gemeente. De aanpassingen in het kerkgebouw worden uitgevoerd om het pand geschikt te maken voor de gebruikers en leiden niet tot een waardevermeerdering van het pand. Van staatssteun is daarom geen sprake. In de notitie Activabeleid staat dat in principe bijdragen aan activa in eigendom van derden niet geactiveerd worden. Wij zien geen reden om van dit principe af te wijken. De uitgaven en de bijbehorende dekking zullen wij derhalve niet activeren, maar in onze exploitatie verantwoorden.