Pand Etta Palmstraat

Algemene informatie

Raadsbesluit

Rv 2016.0049193

Geautoriseerd krediet

€ 3.351.000

Programma

Wonen

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Marjolein Steffens-van de Water

Einddatum project

31-12-2023

Projectomschrijving

Door de gemeente is het voormalige pand van GGZinGeest aan de Etta Palmstraat 236 – 272 te Hoofddorp eind 2016 aangekocht.

Het pand aan de Etta Palmstraat is aangekocht om extra woonruimte te creëren in de sociale huursector voor de huisvesting van spoedzoekers (tijdelijk daklozen) en in het kader van de wettelijke taakstelling van de gemeente om vergunningshouders te huisvesten.

Op 6 oktober 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd (2016.0049193) met de koopovereenkomst van de Etta Palmstraat 236 – 272 te Hoofddorp en is een investeringskrediet verstrekt.

Figuur 18 

Actuele ontwikkelingen
Het pand blijft de komende jaren beschikbaar voor de huisvesting van dezelfde twee doelgroepen. Het pand (met uitzondering van het kantoorgedeelte) is onderdeel van het project Flexwonen. Per 1 januari 2022 is een nieuwe huur- en beheerovereenkomst afgesloten met Flexwonen NH BV. Het kantoorgedeelte, Etta Palmstraat 272, is per 1 juli 2021 verhuurd aan een huisartsenpraktijk.

Het kantoorgedeelte en de woningen worden van elkaar losgekoppeld. In principe dienen alleen nog de nutsvoorzieningen van elkaar te worden gesplitst en aparte meters te worden geplaatst. Met betrekking tot de voortgang is de gemeente echter afhankelijk van de nutsbedrijven (Liander). In afwachting daarop zijn in 2021 tussenmeters geplaatst. De resterende kosten van de splitsing worden geraamd op maximaal € 100.000.

Het project Etta Palmstraat is, behoudens de splitsing van de nutsvoorzieningen, gereed. Om het project beheersbaar te houden en omdat het project nagenoeg gereed is, wordt in een volgend MPI niet meer over dit project afzonderlijk gerapporteerd. Het project wordt administratief ook afgesloten zodra splitsing door de nutsbedrijven gedaan is.

Kansen en risico’s

Geen.

Gevraagde beslissingen

  1. In te stemmen met de bijstelling van de ramingen volgens onderstaande tabel.

Tabel 24 

Pand Etta Palmstraat

Realisatie t/m 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027 e.v.

Totaal

Realisatie 2023

Realisatie % 2023

Realisatie % totaal

(bedragen x € 1.000)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7=1 t/m 6)

(8)

(9=8/2)

(10= (1+8) /7)

Investering

3.261

89

-

-

-

-

3.351

-

-

97%

Saldo investering

3.261

89

-

-

-

-

3.351

-

Bijstellingen

Investering

-

-89

89

-

-

-

-

Bijdrage derden

-

-

-

-

-

-

-

Dekking reserve

-

-

-

-

-

-

-

Saldo bijstelling

-

-89

89

-

-

-

-

Saldo investering

3.261

-

89

-

-

-

3.351