PARK21

Algemene informatie

Raadsbesluit

RV 2019.0058368/ RV 2020.0002410/ RV 2021.0000693
RV 2022.0001024/ RV 2022.0000839 (geheim)/ RV 2022.0002244 / Rv 7735887 RV 7225733

Geautoriseerd krediet

€ 44.004.000

Programma

Maatschappelijke ontwikkeling

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Mariëtte Sedee-Schuitemaker

Einddatum project

31-12-2026

Projectomschrijving

PARK21 is een gebied van 1.000 hectare, gelegen tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep. Met PARK21 maken we een groot en gevarieerd landschap om te recreëren, te verblijven en te ondernemen, voor nu en in de toekomst. Hiervoor heeft de raad op 16 juni 2011 een Masterplan vastgesteld (2011.0011913), dat begin 2022 geactualiseerd is (2021.0002522). De uitvoeringsstrategie is op 10 november 2016 met de Herijking uitvoeringsstrategie PARK21 opnieuw vastgesteld (2016.0034520). Hiermee werd het proces herijkt om de ontwikkelstrategie en de inzet van de (financiële) middelen nader te bepalen. Op 6 april 2023 heeft de raad het bestemmingsplan en de milieueffectrapportage (MER) voor PARK21 vastgesteld (7225811). In dit hoofdstuk PARK21 zijn de investeringsprojecten Groot Vennep, Flumen, Park-evenemententerrein en Park-polderlanden en de algemene plankosten opgenomen. Naast de investeringsprojecten zijn er in het gebied ook grondexploitaties en anterieure projecten in PARK21, die zijn echter in het MeerjarenPerspectiefGrondzaken (MPG) opgenomen.

Actuele ontwikkelingen

Groot Vennep

De deellocatie Groot Vennep is gelegen aan de Hoofdweg westzijde, de Noordelijke Randweg en de Zuidtangent en beslaat een oppervlak van 69,7 hectare. Het gebied wordt ingevuld met circa 45 hectare parklaag, circa 18 hectare polderlaag en circa 7 hectare leisurelaag. In 2022 is gestart met het proces om te komen tot een definitief ontwerp voor de inrichting van dit gebied. De parklaag betreft realisatie van een parkbos, fiets- en wandelpaden, sloten en een retentiebekken. De polderlaag, circa 18 ha, betreft de agrarische transformatie. De leisurelaag, circa 7 hectare, betreft ruimte voor voorzieningen. Voor deze voorzieningen is een grondexploitatie actief. In 2023/2024 gaan we initiatieven selecteren voor de invulling van de leisurelaag. Hier bieden we ruimte voor een educatieve, innovatieve proeftuin op het gebied van landbouw. Het doel is om in 2024 te starten met de realisatie.

Park-polderlanden

De deellocatie Park polderlanden is gelegen tussen de Rijnlanderweg en de snelweg A4. Het gebied is 60 hectare en wordt ingevuld met een parklaag en een polderlaag. In 2016 is de samenwerkingsovereenkomst (2016.0036894) met Parklanden getekend. In de samenwerkingsovereenkomst zijn afspraken vastgelegd met de coöperatie Parklanden over hoe we de komende jaren toewerken naar een aantrekkelijk agrarisch recreatief landschap. De afgelopen jaren zijn diverse activiteiten georganiseerd (als aardappeloogstfeest dagen, dansende koeien in de wei, Paasfeestdag, aanplant voedselbos, maisdoolhof) om tot dit aantrekkelijke agrarisch recreatief landschap te komen. Onderdeel van de afspraken is ook dat wij de planvoorbereiding van de realisatie van de parklaag zelf ter hand nemen. Naast de nadere uitwerking van de parklaag (ontwerp en voorbereiding realisatie) binnen dit deelgebied, is de inzet gericht op het behouden en versterken van het recreatieve agrarische landschap in de polderlaag. De samenwerkingsovereenkomst met de Parklanden loopt binnen een paar jaar af. We gaan verkennen hoe dit gebied als recreatief agrarisch landschap te behouden. De planontwikkeling van de parklaag werken we in samenhang met de verkenning voor de polderlaag verder uit.

Park-evenemententerrein

Dit gebied betreft de locatie aan de westkant van de Rijnlanderweg waar het voormalig baggerdepot MeerGrond is gevestigd en is circa 26 hectare groot. Eerder is besloten om het baggerdepot te ontmantelen. In 2012 zijn we met MeerGrond een samenwerkingsovereenkomst aangegaan en in 2014 hebben we met de huidige eigenaar van de gronden, het hoogheemraadschap van Rijnland, een koopovereenkomst gesloten. Op dit moment wordt gewerkt aan een ontwerp voor de inrichting van dit gebied en een herijking van de afspraken uit 2012. Dit jaar is gestart met de ontmanteling van het depot en volgend jaar start naar verwachting de realisatie van het parkgebied en het evenemententerrein.

Flumen

Dit betreft het gebied achter de Van Zantenhal aan de Noordelijke Randweg en de Drie Merenweg en is 10 hectare groot. Het gebied bestaat uit realisatie van merendeels parklaag en invulling met voorzieningen in het groen (de zogenoemde parkkamers). In 2017 is een globaal schetsontwerp gemaakt. Intentie is de uitwerking eind 2023 verder op te pakken. Voor de voorzieningen is een grondexploitatie actief.

Figuur 9 

Kansen en risico’s

  • Er is een kans om grond direct op de locatie te verwerken. Dit geeft lagere eenheidsprijzen voor grondwerk, omdat de grond niet van en naar een depot hoeft te worden vervoerd.

  • Er is een risico op hogere kosten voor de inrichting van het park en voor de ontsluiting van het gebied.

  • Er bestaat een risico op vertraging in procedures en vergunningen met als gevolg vertraging in alle deellocaties. De vertraging kan bijvoorbeeld ontstaan door dynamiek in de stikstofregelgeving. Vertraging kan extra plankosten tot gevolg hebben.

  • Er is een risico op meerkosten als gevolg van aanpassing van ontwerp en regelgeving voor de locatie Park evenemententerrein.

  • Er bestaat een risico op planschade.

  • Tevens is er een risico maar ook kans op lagere dan wel hogere grondopbrengsten in de grondexploitaties, welke doorwerken in de investeringsprojecten. De grondexploitaties hebben een netto contante waarde van € 0. De grondopbrengsten in de grondexploitatie dekken de investeringskosten in de grondexploitatie. Indien de opbrengsten lager worden, is de dekking uit de grondexploitatie ook lager en worden deze kosten in het investeringsproject gebracht. Als de grondopbrengsten hoger zijn, worden de kosten in het investeringsproject naar beneden bijgesteld en in de grondexploitatie omhoog gebracht, zodat het saldo van de netto contante waarde van de grondexploitatie € 0 blijft.

Gevraagde beslissingen

  1. In te stemmen met de bijstelling van de ramingen volgens onderstaande tabel.

  2. In verband met de hoge inflatie een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 633.000 en de bijbehorende kapitaallasten te dekken uit de stelpost indexatie investeringen.

Tabel 14 

PARK21

Realisatie t/m 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027 e.v.

Totaal

Realisatie 2023

Realisatie % 2023

Realisatie % totaal

(bedragen x € 1.000)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7=1 t/m 6)

(8)

(9=8/2)

(10= (1+8) /7)

Investering

21.894

8.109

4.896

3.263

5.842

-

44.003

1.484

18%

53%

Bijdrage derden

-16.474

-2.309

-5.452

-2.819

-5.398

-

-32.452

-

-

51%

Dekking reserve

-

-4.800

-

-

-

-

-4.800

-

-

-

Saldo investering

5.419

1.000

-556

444

444

-

6.751

1.484

Bijstellingen

Investering

-

-6.088

1.801

3.433

854

-

-

Bijdrage derden

-

288

-801

-3.433

3.946

-

-

Dekking reserve

-

4.800

-

-

-4.800

-

-

Saldo bijstelling

-

-1.000

1.000

-

-

-

-

Saldo investering

5.419

-0

444

444

444

-

6.751