Ringdijk en Ringvaart

Algemene informatie

Raadsbesluit

Rv 2017.0011195 / Rv 2017.0025366 /Rv 2018.0030368 / Rv 2018.0070472 / Rv 2021.0002538 / Rv 2022.0000701/ Rv 7735887

Geautoriseerd krediet

€ 6.105.000

Programma

Ruimtelijke ontwikkelingen

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Jurgen Nobel en Marja Ruigrok

Einddatum project

31-12-2024

Projectomschrijving

We hebben de ambitie om van de Ringdijk en de Ringvaart een veilige en aantrekkelijke voordeur van de Haarlemmermeerpolder te maken. Op 18 mei 2017 heeft de gemeenteraad hiertoe unaniem de Visie Ringdijk en Ringvaart (2017.0011195) vastgesteld. Aanleiding voor het opstellen van de visie was een gezamenlijke brief van zeven dorpsraden, waarin zij aandacht vroegen voor een aantal problemen op en rond de Ringdijk.

Eind 2017 is het uitvoeringsprogramma Ringdijk en Ringvaart van start gegaan om de in de visie opgenomen maatregelen uit te voeren. Het uitvoeringsprogramma is een tijdelijke organisatievorm voor een reeks samenhangende werkzaamheden. Zij leiden tot het realiseren van een uniek doel. Het programma liep aanvankelijk tot 2022 en wordt doorgezet, zodat de geplande werkzaamheden kunnen worden afgerond. We werken samen met direct betrokkenen om de Ringdijk en Ringvaart aantrekkelijker, leefbaarder en (verkeers-) veiliger te maken.

Figuur 19 

Actuele ontwikkelingen

In het uitvoeringsprogramma Ringdijk en Ringvaart zijn de doelen vertaald naar maatregelen. Het college heeft op 14 februari 2023 de evaluatie van het uitvoeringsprogramma Ringdijk en Ringvaart vastgesteld (7340716). In de evaluatie zijn alle maatregelen opgenomen die al zijn uitgevoerd en ook de leerpunten en succesfactoren benoemd. In de afgelopen jaren is er veel verbeterd. De recreatiemogelijkheden aan de Ringdijk zijn vergroot. Er zijn jaagpaden aangelegd langs het water voor de voetgangers, elektrische laadpalen en diverse bankjes geplaatst voor fietsers en ook voetgangers. En begin dit jaar is het gemaalpark in Buitenkaag opgeleverd. In het park heeft het standbeeld van Leeghwater een mooie plek gekregen.

Ook op het gebied van verkeer is er veel gedaan. Chicanes zijn weggehaald, fietsstraten en bredere fietsstroken zijn op veel plekken al teruggekomen. Dit draagt bij aan de herkenbaarheid van wegen en daarmee ook de verkeersveiligheid. De fietser remt op fietsstraten de auto af. Ook zijn er diverse (fysieke) afsluitingen gerealiseerd, waardoor er een afname is van doorgaand gemotoriseerd verkeer op de dijk.

We zijn nog niet klaar. De dijk is 60 kilometer lang en zowel financieel als planningstechnisch kan niet alles in één keer worden uitgevoerd. Waar mogelijk worden de verbrede fietsstroken en fietsstraten zoveel mogelijk aangelegd in het kader van beheer en onderhoud. Ook komen er 'verhalenpalen' waarin aandacht is voor de historie en monumenten. Er komen meer fietsstraten en meer zitpunten. Ook worden de laatste steigers gerealiseerd.

Er is € 1 miljoen beschikbaar gesteld voor vervolgmaatregelen, waaronder het aanleggen van een fietsstraat in Rijsenhout en Vijfhuizen. Daarnaast heeft het Rijk subsidie toegekend aan twee projecten in het kader van de Tweede Tranche Rijksimpuls Verkeersveiligheid.

Kansen en risico’s

De inrichting van fietsstraten in Rijsenhout en Vijfhuizen komt in aanmerking voor een bijdrage uit de Brede doeluitkering (BDU) verkeer en vervoer. Dit dient aangevraagd te worden bij de Vervoerregio Amsterdam (VRA). Het krediet dat via het uitvoeringsprogramma beschikbaar wordt gesteld moet worden verhoogd met de bijdrage als dekking.

Gevraagde beslissingen

  1. In te stemmen met de bijstelling van de ramingen volgens onderstaande tabel.

  2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een extra krediet van € 218.000. Deze verhoging wordt volledig gedekt door een subsidie van het Rijk (Tweede Tranche Rijksimpuls Verkeersveiligheid).

Tabel 25 

Ringdijk- en Ringvaart

Realisatie t/m 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027 e.v.

Totaal

Realisatie 2023

Realisatie % 2023

Realisatie % totaal

(bedragen x € 1.000)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7=1 t/m 6)

(8)

(9=8/2)

(10= (1+8) /7)

Investering

4.350

770

985

-

-

-

6.105

407

53%

78%

Bijdrage derden

-1.025

-62

-125

-

-

-

-1.212

-5

8%

85%

Saldo investering

3.325

708

860

-

-

-

4.893

402

Bijstellingen

Investering

-

-120

120

-

-

-

-

Bijdrage derden

-

-

-

-

-

-

-

Dekking reserve

-

-

-

-

-

-

-

Saldo bijstelling

-

-120

120

-

-

-

-

Saldo investering

3.325

588

980

-

-

-

4.893