Sloterbrug

Algemene informatie

Raadsbesluit

Rv 2012.0037724 / Rv 2012.0070647 / Rv 2014.0000880

Geautoriseerd krediet

€ 3.500.000

Nog te autoriseren krediet

€ 6.376.000

Programma

Mobiliteit

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Marja Ruigrok

Einddatum project

31-12-2027

Projectomschrijving

De gemeenten Haarlemmermeer en Amsterdam willen de verkeersveiligheid en doorstroming van de Sloterbrug tussen Badhoevedorp en Amsterdam verbeteren. De huidige brug is te smal, wordt als verkeersonveilig ervaren en belemmert de verkeersdoorstroming. Beide gemeenten willen door het vernieuwen van de brug de verkeerssituatie op en in de directe nabijheid van de brug verbeteren. Hierdoor wordt het verkeersveiliger voor met name de fietser en de voetganger en verbetert de doorstroming voor de automobilist en het openbaar vervoer.

Figuur 14 

De afspraken over de vervanging van de Sloterbrug en daarmee samenhangende verkeers- en openbare ruimte maatregelen, alsmede het vastleggen van afspraken over eigendom, beheer en onderhoud van de nieuwe Sloterbrug zijn vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst Sloterbrug van 17 juli 2018 (2018.0044707).

De gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer dragen ieder 50% van de projectkosten van het project bij, minus de subsidietoekenning van de VRA, onder voorbehoud van goedkeuring door beide gemeenteraden.

Actuele ontwikkelingen

In januari 2022 zijn verantwoordelijke wethouders van de gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer geïnformeerd dat de raming voor het vervangen van de Sloterbrug door een nieuwe bredere brug intussen ruim boven het beschikbare budget uit komt (€ 29,2 miljoen versus € 10,5 miljoen). Beide wethouders hebben aangegeven dit gat vooralsnog niet te kunnen financieren. Daarom hebben beide wethouders besloten om de besluitvorming over het vervangen van de brug en de vaststelling van de Nota van Uitgangspunten (NvU) op te schorten. Aan het projectteam is de opdracht gegeven tot het onderzoeken van goedkopere alternatieven. Hierover in het vierde kwartaal van 2022 in een Bestuurlijk Overleg gerapporteerd. Daarbij is het vergroten van de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers nog steeds uitgangspunt maar wordt het bevorderen van de doorstroming als uitgangpunt losgelaten. De beide gemeenteraden zijn hiervan op de hoogte gesteld.

In juli 2023 heeft een Bestuurlijk Overleg plaats gevonden met de beide wethouders waarin de uitkomst van de variantenstudie is besproken. Uitkomst is dat de wethouders de studie hebben vrijgegeven om deze in het derde en vierde kwartaal van 2023 te bespreken met de begeleidingscommissie en hen te vragen om op de varianten de reflecteren. Overigens hebben de wethouders een gezamenlijke voorkeursvariant benoemd die past binnen de ambitie veiligheid en beschikbare middelen. De definitieve variantkeuze zal in het vierde kwartaal van 2023 of eerste kwartaal van 2024 door de beide wethouders worden gemaakt. Via het college zullen de beide raden in het tweede kwartaal van 2024 worden ingelicht/zal besluitvorming voorgelegd worden.

Kansen en risico’s

De bijdrage van de VRA voor het project biedt een goede kans om het project binnen de beschikbare budgetten uit te voeren. Uiteraard moet er in deze tijd rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat de aanbestedingsresultaten tegen vallen door krapte op de markt en kostenstijgingen.

Gevraagde beslissingen

  1. In te stemmen met de bijstelling van de ramingen volgens onderstaande tabel.

Tabel 20 

Vervanging Sloterbrug

Realisatie t/m 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027 e.v.

Totaal

Realisatie 2023

Realisatie % 2023

Realisatie % totaal

(bedragen x € 1.000)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7=1 t/m 6)

(8)

(9=8/2)

(10= (1+8) /7)

Investering

1.086

251

250

250

5.305

2.735

9.876

47

19%

11%

Bijdrage derden

-143

-125

-125

-125

-4.514

-1.368

-6.400

-

-

2%

Dekking reserve

-

-

-

-

-

-3.100

-3.100

-

-

-

Saldo investering

943

126

125

125

791

-1.733

376

47

Bijstellingen

Investering

-

-150

-

-

150

-

-

Bijdrage derden

-

75

-

-

-75

-

-

Dekking reserve

-

-

-

-

-

-

-

Saldo bijstelling

-

-75

-

-

75

-

-

Saldo investering

943

51

125

125

866

-1.733

376