Stadspark

Algemene informatie

Raadsbesluit

Rv 2020.0000884/ Rv 2018.0079723/ Rv 2018.0032500/
Rv 2020.00024103 / Rv 2022.0001024/ Rv 2022.0002244

Geautoriseerd krediet

€ 5.134.000

Programma

Ruimtelijke Ontwikkelingen

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Jurgen Nobel

Einddatum project

31-12-2026

Projectomschrijving

Het Stadspark vormt een integraal onderdeel van het stadscentrum Hoofddorp en is in die hoedanigheid belangrijk voor het behalen van de grotere ambitie van het programma Stadscentrum Hoofddorp. De transformatie van het Wandelbos en de Fruittuinen naar een volwaardig Stadspark met meer recreatieve gebruiksmogelijkheden, is van belang voor de ontwikkeling van de omliggende wijken zoals Hyde Park, andere ontwikkelgebieden in het stadscentrum en de bestaande omwonenden en gebruikers. Het Stadspark fungeert als achtertuin en groene loper door het centrum. Het streven is dat een aantal grote verbeteringen in het park is gerealiseerd wanneer de nieuwe bewoners van Hyde Park hun intrek nemen.

Binnen het Stadspark liggen de projecten Belevingstuin, de loods en de tennislocatie. De realisatie van de Belevingstuin is medio 2022 afgerond, het haalbaarheidsonderzoek naar een geschikte herbestemming van de loods in combinatie met de bestaande boomgaard wordt voorlopig niet uitgevoerd vanwege beperkte capaciteit en daaruit voortvloeiende prioritering. De herontwikkeling van de tennislocatie is een separaat project, waarbij gezorgd moet worden voor een goede aansluiting van het tennispark op het stadspark.

Voor het Stadspark heeft de raad op 3 september 2020 (2020.0000884) het Voorlopig Ontwerp (VO) vastgesteld. Het college heeft op 30 augustus 2022 ingestemd met het Definitieve Ontwerp (DO). Deze is ter kennisname naar de gemeenteraad gestuurd. Participatie speelt bij het Stadspark een belangrijke rol. Het schetsontwerp is destijds via het participatieproces Hoofddorp-Centraal tot stand gekomen. Ook de uitwerking van VO naar DO is afgestemd met een werkgroep van bewoners en andere belanghebbenden uit het gebied.

Figuur 21 

Actuele ontwikkelingen

Op 21 augustus 2023 zijn de werkzaamheden in het park gestart. Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd zodat een deel van het park altijd te betreden is. Onderdeel van het werk is een sanering (locatie voormalige stortplaats Wandelbos), aanleg rondje park, zonneweides, vlindertuin, avontuurlijke speeltuin, vlonders over het water en picknickweides. De voet/fietsroute over het Piratenpad blijft langere tijd afgesloten voor verkeer. Dit omdat de aannemer hier een depot inricht voor de uitvoering van de werkzaamheden. Ook wordt er een tijdelijke dam gerealiseerd over het water. Zo kan hij met zo min mogelijk verkeersbewegingen de werkzaamheden in het park uitvoeren. Dit beperkt de overlast voor de omgeving en de aanwezige fauna.

Bij de technische voorbereiding van de uitvoering is de aannemer tegen wat praktische knelpunten aangelopen die aanleiding gaven tot aanpassingen ten opzichte van het DO. Zo bleken bijvoorbeeld bepaalde paden en een deel van de betonnen zitelementen van de vlindertuin dwars door bosplantsoen te lopen, was de vlonder in het water getekend onder de kroon van de monumentale wilg (dan kan je daar niet zitten) en kon het pad door de Fruittuinen niet aangelegd in relatie tot de aanwezige fruitbomen, met als gevolg dat er een nieuwe brug moest komen om het rondje park daadwerkelijk te creëren.

Omdat voor het oplossen van de knelpunten soms kleine aanpassingen van het ontwerp nodig waren, hebben we de ontwerper Loos en Van Vliet hierbij betrokken. Het oplossen van alle knelpunten heeft geleid tot extra kosten (VTA en uitvoeringskosten) die op dit moment geraamd zijn op € 125.000 (de grootste kosten betreffen de nieuwe brug bij de Fruittuinen).

Daarnaast is bij de technische voorbereiding gebleken dat bepaalde posten in het bestek ontbraken of niet juist geformuleerd waren en zijn stelposten uit het bestek ingevuld. Dit leidt tot meerkosten op de aanbesteding.

De aanbesteding voor de speeltoestellen vindt plaats na de zomer. De realisatie zal na het groenwerk plaatsvinden. Naar verwachting is eind eerste kwartaal van 2024 het werk gereed en kan het park feestelijk geopend worden.

Kansen en risico’s

 • Uitvoeringbudget en VTA budget
  De aanpassingen leiden tot een verhoging van de proceskosten (met name VTA maar ook aanvullende Flora en Faunaonderzoeken). Meerwerk van de aannemer bedraagt circa € 100.000. Het grootste deel van de kosten zit in de nieuwe brug bij de Fruittuinen. Ook de omissies in het bestek leiden tot meerkosten, zowel VTA als uitvoeringskosten.
  Op dit moment is het nog niet duidelijk of er genoeg ruimte is binnen het uitvoeringsbudget dat beschikbaar is gesteld voor de uitvoering van het DO stadspark. Met de aannemer worden de financiën in beeld gebracht. Helaas vraagt dit meer tijd dan gehoopt. Voor nu lijkt het erop dat – indien alles uit het bestek wordt hersteld – er circa € 300.000 te weinig uitvoeringsbudget is. Dit staat los van kostenstijgingen vanwege inflatie. Er zijn echter nog keuzes te maken bij het al dan niet herstellen van de tekortkomingen in het bestek. Na het gereedkomen van het aangepaste overzicht, zullen we de bijbehorende keuzes voorleggen. Gedacht moet worden aan het doen van concessies in de kwalitatieve uitstraling van het park, maar niet aan het doen van concessies in de basis.
  Wel is duidelijk dat door de vele extra werkzaamheden in dit stadium er te weinig VTA budget is. Hiervoor wordt een aanvraag gedaan bij integrale afweging van de Voorjaarsrapportage 2024.

 • Dekking van derden loopt vertraging op
  Voor de dekking van het uitvoeringsbudget wordt deels gebruikt gemaakt van bijdragen derden, zijnde de ontwikkelaars in Hyde Park. Deze voor hen verplicht bijdrage, vanuit de groennormen, wordt opgenomen in de anterieure overeenkomsten. Door de bouwkostenproblematiek is bij twee ontwikkelaars de ondertekening uitgesteld. De bijdrage aan het park wordt aan alle ontwikkelaars opgelegd, ook degenen die nog gaan ontwikkelen.

 • Verstoring reigers in de gebruikersfase kan tot aanpassingen leiden
  In het kader van de omgevingsvergunning is Flora & Fauna onderzoek gedaan. De aanwezigheid van de reigersnesten leidt tot een zorgplicht van deze jaarrond beschermde nesten. Het werk zal uitgevoerd worden aan de hand van een Ecologisch Werkprotocol en met een ontheffing voor de gebruikersfase. In de ontheffing is opgenomen hoe de nesten gevrijwaard blijven van verstoring in de gebruiksfase. Indien blijkt dat nesten verstoord worden in de gebruiksfase zullen mitigerende maatregelen moeten worden getroffen. Dit kan tot extra kosten leiden. Het risico lijkt laag: het aantal reigersnesten blijkt uit de laatste telling april 2023 (vogelwerkgroep) iets te zijn toegenomen vergeleken met vorig jaar, ondanks de werkzaamheden bij Hyde Park.

Gevraagde beslissingen

 1. In te stemmen met de bijstelling van de ramingen volgens onderstaande tabel.

Tabel 27 

Stadspark

Realisatie t/m 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027 e.v.

Totaal

Realisatie 2023

Realisatie % 2023

Realisatie % totaal

(bedragen x € 1.000)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7=1 t/m 6)

(8)

(9=8/2)

(10= (1+8) /7)

Investering

892

1.252

2.411

316

263

-

5.134

250

20%

22%

Bijdrage derden

-1.474

-1.152

-802

-

-

-

-3.428

-

-

43%

Dekking reserve

-

-

-

-

-1.362

-

-1.362

-

-

-

Saldo investering

-582

101

1.609

316

-1.099

-

344

250

Bijstellingen

Investering

-

-252

252

-

-

-

-

Bijdrage derden

-

-

-

-

-

-

-

Dekking reserve

-

-

-

-

-

-

-

Saldo bijstelling

-

-252

252

-

-

-

-

Saldo investering

-582

-152

1.861

316

-1.099

-

344