Verbetering Ruimtelijke Kwaliteit N200

Algemene informatie

Raadsbesluit

MID16/016 / RUI 16/033 / RUI 16/023 (HenS) / Rv 2018.0066726 (HenS)

Geautoriseerd krediet

€ 3.327.000

Programma

Mobiliteit

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Marja Ruigrok

Einddatum project

31-12-2023

Projectomschrijving

Op 23 mei 2017 is met Rijkswaterstaat (RWS) een samenwerkingsovereenkomst (SOK) afgesloten betreffende uitvoering van herinrichtingswerkzaamheden N200 te Halfweg (besluit d.d. 16 mei 2017, nummer 1139). In deze SOK zijn afspraken gemaakt over de financiering en bijdragen vanuit de gemeente. Op 24 mei 2017 is de gemeenteraad hierover geïnformeerd (kenmerk 1288). In 2018 zijn nadere afspraken gemaakt met RWS over de N200, inclusief de Boezembruggen en leefbaarheid. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan vastgesteld op 29 mei 2018.

Actuele ontwikkelingen

De uitvoering van het project is gereed. De beheerovereenkomst is in de afrondende fase en kan na akkoord van beide partijen worden ondertekend. Op basis van de overeengekomen beheer en onderhoudsgrenzen worden de eigendomsgrenzen nog gewijzigd en waar nodig, de gronden overgedragen. Hierbij zullen VTA kosten en mogelijke nog kosten door verkavelingsaanpassingen worden gemaakt. Het is de laatste keer dat over dit project wordt gerapporteerd in het MPI.

Kansen en risico’s

Geen.

Gevraagde beslissingen

Geen.

Tabel 16 

Verbeteren Ruimtelijke Kwaliteit N200

Realisatie t/m 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027 e.v.

Totaal

Realisatie 2023

Realisatie % 2023

Realisatie % totaal

(bedragen x € 1.000)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7=1 t/m 6)

(8)

(9=8/2)

(10= (1+8) /7)

Investering

3.010

317

-

-

-

-

3.327

16

5%

91%

Bijdrage derden

-180

-

-

-

-

-

-180

-

-

100%

Saldo investering

2.830

317

-

-

-

-

3.148

16

Bijstellingen

Investering

-

-

-

-

-

-

-

Bijdrage derden

-

-

-

-

-

-

-

Dekking reserve

-

-

-

-

-

-

-

Saldo bijstelling

-

-

-

-

-

-

-

Saldo investering

2.830

317

-

-

-

-

3.148