Vernieuwing Openbare Ruimte 2020

Algemene informatie

Raadsbesluit

Rv 2019.0058046

Geautoriseerd krediet

€ 16.749.000

Programma

Kwaliteit fysieke omgeving

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Marjolein Steffens-van de Water

Einddatum project

31-12-2023

Projectomschrijving

De gemeenteraad heeft op 19 december 2019 ingestemd met het raadsvoorstel ‘Vernieuwing Openbare Ruimte (VOR), jaarschijf 2020’ (2019.0058046). Met dit besluit heeft de raad voor VOR 2020 kredieten vrijgegeven voor het vernieuwen van verhardingen (wegen, fietspaden en voetpaden), civieltechnische kunstwerken, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties (VRI's), bomen en beplanting, watergangen (beschoeiing, duikers en stuwen) sportvelden, recreatiegebieden en begraafplaatsen. Het betreft objecten in de openbare ruimte die aan het einde van de levensduur zijn. Deze projecten worden gefaseerd uitgevoerd in de jaren 2020, 2021, 2022 en 2023. Aan het eind van 2023 sluiten wij VOR 2020 af en verschuiven wij de dan nog resterende projecten naar VOR 2023.

Figuur 23 

Actuele ontwikkelingen

Wij hebben gewerkt aan de nog resterende projecten uit VOR 2020:

Verhardingen en bomen en beplanting Oude Kruisweg Cruquius

De voorbereiding van de eerste fase van het integrale project Oude Kruisweg (vanaf de Bennebroekerdijk tot de fietsdoorsteek) in Cruquius is voortgezet. Hier worden de verhardingen, het openbaar groen en de riolering vervangen. Van het krediet, dat is verdeeld over meerdere jaarschijven, wordt € 51.500 verschoven van 2023 naar 2025.

Verhardingen en bomen en beplanting Parklaan/Draverslaan Hoofddorp

De aanbesteding van het project Parklaan/Draverslaan is in februari 2023 gestart en het werk is inmiddels gegund. De aanbesteding heeft langer geduurd vanwege een gebrek aan belangstelling onder aannemers. Volgens de huidige planning zijn de werkzaamheden in het eerste halfjaar van 2025 gereed.

Vervangen verhardingen Blankenstraat/Verisstraat Hoofddorp

Vanuit het project 'vervangen van de verhardingen van de Blankenstraat en de Verisstraat in Hoofddorp' kan een restantkrediet van € 235.000 vrijvallen. Het werk is inmiddels ook financieel afgerond.

Vervangen damwand Spieringweg Zwaanshoek

De vervanging van de damwand Spieringweg in Zwaanshoek is afgerond.

Kansen en risico’s

Met uitzondering van de projecten Oude Kruisweg en Parklaan/Draverslaan is de VOR 2020 nagenoeg afgerond. Voor de resterende projecten kunnen de kosten met name als gevolg van de stijgende energie-, loon- en materiaalprijzen hoger uitvallen. Daarnaast zorgt de huidige krapte op de arbeidsmarkt ervoor dat het risico is dat wij als gevolg van capaciteitsgebrek projecten moeten doorschuiven. Dat geldt niet alleen voor onze interne capaciteit. Wij vernemen dat aannemers in sommige gevallen niet inschrijven op aanbestedingen omdat zij onvoldoende capaciteit hebben. Ook blijken aannemers terughoudend te zijn bij aanbestedingen met eisen op het gebied van duurzaamheid, waardoor wij bepaalde werkzaamheden moeilijk op de markt kunnen zetten. Een andere vertragende factor kunnen werkzaamheden van de nutsbedrijven zijn. Zij voeren hun werkzaamheden vaak vooruitlopend op onze werkzaamheden uit, maar zij ondervinden eveneens capaciteitsproblemen, waardoor onze projecten kunnen vertragen. Daarnaast kan de aanwezigheid van oneigenlijk gebruik van gemeentegrond bij projecten ook voor vertraging zorgen, ondanks dat wij alert zijn op de aanpak hiervan.

Gevraagde beslissingen

  1. Een krediet van € 51.500 voor het vervangen van verhardingen te verschuiven van 2023 naar 2025.

  2. Een krediet van € 235.000 voor het vervangen van verhardingen vrij te laten vallen.

  3. Aan het eind van dit jaar VOR 2020 af te sluiten en de resterende projecten te verplaatsen naar VOR 2023.

Tabel 29 

Vernieuwing Openbare Ruimte 2020

Realisatie t/m 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Totaal

Realisatie 2023

Realisatie % 2023

Realisatie % totaal

Kostenplaats omschrijving

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7=1 t/m 6)

(8)

(9 = 8/2)

(10= (1+8) /7)

Begraafplaatsen

236

-

-

-

-

-

236

-

-

100%

Groen

1.469

44

802

-

-

-

2.315

16

37%

64%

Kunstw./bew.brug.enz.

2.817

101

-

-

-

-

2.918

129

127%

101%

Openbare Verlichting

2.487

-

-

-

-

-

2.487

-

-

100%

Recreatiegebieden

103

-

-

-

-

-

103

-

-

100%

Speelvoorzieningen

379

-

-

-

-

-

379

-

-

100%

Sportvelden

1.450

0

-

-

-

-

1.450

-

-

100%

Verhardingen

5.832

353

450

-

-

-

6.634

35

10%

88%

Verkeerreg.inst.(VRI)

66

-

-

-

-

-

66

-

-

100%

Watergangen

160

-

-

-

-

-

160

-

-

100%

Bijdrage derden

-65

-55

-

-

-

-

-120

-

-

54%

Saldo investering

14.934

444

1.252

-

-

-

16.629

181

Bijstellingen

Investering

-

-287

-

52

-

-

-235

Bijdrage derden

-

-

-

-

-

-

-

Dekking reserve

-

-

-

-

-

-

-

Saldo bijstelling

-

-287

-

52

-

-

-235

Saldo investering

14.934

157

1.252

52

-

-

16.394