Vernieuwing Openbare Ruimte 2021

Algemene informatie

Raadsbesluit

Rv 2020.0002697

Geautoriseerd krediet

€ 22.785.000

Programma

Kwaliteit fysieke omgeving

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Marjolein Steffens-van de Water

Einddatum project

31-12-2027

Projectomschrijving

De gemeenteraad heeft op 3 december 2020 ingestemd met het raadsvoorstel ‘Kredietaanvraag Vernieuwing Openbare Ruimte (2021)’ (2020.0002697). Met dit besluit heeft de raad voor de VOR 2021 kredieten vrijgegeven voor het vernieuwen van verhardingen (wegen, fietspaden en voetpaden), civieltechnische kunstwerken, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties (VRI's), bomen en beplanting, watergangen (beschoeiing, duikers en stuwen), sportvelden, recreatiegebieden en begraafplaatsen. Het betreft objecten in de openbare ruimte die aan het einde van de levensduur zijn. Deze projecten worden gefaseerd uitgevoerd in de jaren 2021, 2022, 2023 en 2024.

Figuur 24 

Actuele ontwikkelingen

In onderstaande tabel wordt de stand van zaken vermeld van de projecten die vanuit VOR 2021 worden vernieuwd. Onder de tabel worden de bijzonderheden toegelicht.

Tabel 30 

Project

Kern

Opdrachtfase

Voorbereiding

Utvoering

Afgerond

Verhardingen

Edisonstraat

Badhoevedorp

x

Dellaertlaan

Badhoevedorp

x

Kanaalweg, parkeerterrein, gecombineerd met de Burgemeester van Bruggenstraat (VOR 2023)

Halfweg

x

Zijkanaal F West

Halfweg

x

Alholm

Hoofddorp

x

Van den Berghlaan

Hoofddorp

Naar wijkgerichte aanpak

Pax Deelproject 1

Hoofddorp

x

Rijnlanderweg fietspad

Nieuw-Vennep

x

Hoofdweg Westzijde inclusief fietsstraat

Nieuw Vennep

Vanaf december 2023

Oosterdreef, parkeerterrein

Nieuw-Vennep

x

Bijdrage snelfietsroute De Hoek

De Hoek

Vanaf september 2023

Kalorama, gecombineerd met riolering

Hoofddorp

x

Wilsonpad

Hoofddorp

x

Bennebroekerweg nabij A4

Haarlemmermeer

x

Lijnderdijk

Zwanenburg

x

Kruislaan/Fortweg, gecombineerd met riolering, bomen en beplanting

Hoofddorp

Vanaf oktober 2023

Parklaan/Draverslaan, gecombineerd met bomen en beplanting

Hoofddorp

Vanaf oktober 2023

Lijnderdijk

Lijnden

x

Kunstwerken

Beweegbare brug Weteringweg

Weteringbrug

x

Voetgangers-/fietsbrug Pater Damiaanpad

Hoofddorp

x

Voetgangers-/fietsbrug Opaallaan

Hoofddorp

x

Beweegbare brug Dennenlaan

Zwanenburg

x

fontein Kamerlingh Onneslaan

Badhoevedorp

x

Openbare verlichting

Armaturen vervangen door ledverlichting

diverse

x

Kabelnet openbare verlichting

Hoofddorp Oost, Hoofddorp Noord

x

Vervangen lichtmasten

diverse

x

Kunstwerkverlichting

diverse

Tunnelverlichting

Diverse

x

VRI's

Zeemanlaan/Sloterweg/Burgemeester Amersfoordtlaan

Badhoevedorp

x

Bomen en beplanting

Busbaan Muiderbos en Puttersbos bomen

Hoofddorp

x

Blankenstraat bomen

Hoofddorp

x

Betje Wolfstraat/Anna Blamanstraat bomen

Hoofddorp

x

Bennebroekerweg 79-81 bomen

Rijsenhout

x

Emmaplein bomen

Halfweg

x

Stationsweg bomen

Hoofddorp

x

Linquenda beplanting gecombineerd met aanleg drainage

Nieuw-Vennep

x

Kinheim/Seevank beplanting gecombineerd met aanleg drainage

Zwanenburg

x

Watergangen

Vervangen beschoeiing

diverse

x

Duikers Haarlemmerstraatweg

Halfweg

x

Sportvelden

Schuilhoeve veld 5 en 6

Badhoevedorp

x

De Deugd veld 1

Hoofddorp

x

Overbos veld 2

Hoofddorp

x

Kikkers veld 4

Nieuw-Vennep

x

Vennep Flyers, veld 1 en 2

Nieuw-Vennep

x

Speelvoorzieningen

Vervangen diverse speelvoorzieningen

diverse

x

Begraafplaatsen

Vervangingsinvesteringen begraafplaatsen

diverse

x

Vervanging verhardingen Zijkanaal F West

De vervanging van de verhardingen van Zijkanaal F West in Halfweg is in voorbereiding. Vanwege de uitbreiding van het project met het deel van de Houtrakkerweg, tussen Zijkanaal F West en de Wethouder van Essenweg was meer voorbereidingstijd nodig en is het nodig om de beschikbare kredieten opnieuw over de jaarschijven te verdelen. Hiervoor verschuiven wij een krediet van € 70.000 van 2023 naar 2024.

Vervanging verhardingen Van den Berghlaan Hoofddorp

De voorbereiding van de vervanging van de verhardingen in de Van den Berghlaan in Hoofddorp is voortgezet. Dit project wordt opgenomen in de gebiedsgerichte aanpak, waarmee de hele wijk wordt vernieuwd. De weg wordt beperkt herstraat om aan de veiligheidseisen te voldoen. Van het beschikbare krediet willen wij € 391.300 inzetten voor de vervanging van de verhardingen van de Bennebroekerweg over de N205 (VOR 2023), waar een aanvullend krediet nodig is vanwege de verbreding van de weg. Het resterende deel van het krediet (€ 537.000) kan vrijvallen.

Vervangen verhardingen PAX, deelproject 1, Hoofddorp

De voorbereiding van de vervanging van de bestrating in PAX (deelproject 1) in Hoofddorp is voortgezet. Vanwege capaciteitsgebrek verliepen de voorbereidingen minder voorspoedig dan verwacht. Om deze reden verschuiven wij een krediet van € 40.000 van 2023 naar 2024.

Vervanging fietspad Rijnlanderweg, Nieuw-Vennep

De vervanging van het fietspad langs de Rijnlanderweg in Nieuw-Vennep is gereed. Het resterende krediet van € 155.000 in 2023 kan vrijvallen.

Bijdrage snelfietsroute De Hoek

Als onderdeel van de aanleg van een snelfietsroute tussen Hoofddorp en Uithoorn wordt de Oude Kruisweg ter hoogte van bedrijventerrein De Hoek gereconstrueerd om ruimte te maken voor een breed snelfietspad. Tevens vinden rioleringswerkzaamheden plaats. Vanuit de VOR wordt een deel van de kosten van het project gedekt. De werkzaamheden starten in september 2023 en lopen door in 2024. Een deel van de dekking vanuit de VOR (€ 175.000) wordt doorgeschoven van 2023 naar 2024.

Vervanging sportvelden

Het vervangen van sportvelden is gereed. Het restantkrediet van € 110.300 kan vrijvallen.

Kansen en risco's

Kansen

Door werk met werk te maken en VOR-projecten op elkaar en op andere projecten af te stemmen liggen kansen om de overlast voor inwoners bij de uitvoering te beperken. Bij de werkzaamheden wordt de openbare ruimte waar mogelijk klimaatadaptief ingericht en verder vergroend. Afstemming op andere projecten kan er ook toe leiden dat in voorkomende gevallen projecten verschoven worden.

Risico's

Met name als gevolg van de stijgende energie-, loon- en materiaalprijzen vallen de kosten van projecten fors hoger uit.
Ondanks dat wij alert zijn op de aanpak van oneigenlijk grondgebruik door derden kan de aanwezigheid hiervan bij projecten voor vertraging zorgen. Daarnaast is merkbaar dat bij aanbestedingen weinig aannemers inschrijven, waardoor de aanbesteding langer duurt dan voorzien, hetgeen eveneens kan leiden tot vertraging. Dit is specifiek het geval bij de projecten Kruislaan/Fortweg en Parklaan/Draverslaan in Hoofddorp.

Gevraagde beslissingen

  1. Een krediet van € 285.000 voor de vervanging van verhardingen te verschuiven van 2023 naar 2024.

  2. Een krediet van € 391.300 voor de vervanging van verhardingen te verplaatsen naar VOR 2023.

  3. Een krediet van € 692.000 voor de vervanging van verhardingen vrij te laten vallen.

  4. Een krediet van € 110.300 voor de vervanging van sportvelden vrij te laten vallen.

Tabel 31 

Vernieuwing Openbare Ruimte 2021

Realisatie t/m 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Totaal

Realisatie 2023

Realisatie % 2023

Realisatie % totaal

Kostenplaats omschrijving

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7=1 t/m 6)

(8)

(9 = 8/2)

(10= (1+8) /7)

Begraafplaatsen

96

-0

-

-

-

-

95

-

-

100%

Groen

1.614

301

1.025

572

-

-

3.511

-

-

46%

Kunstw./bew.brug.enz.

587

664

1.882

1.750

700

-

5.583

137

21%

13%

Openbare Verlichting

902

64

-

-

-

-

965

64

100%

100%

Recreatiegebieden

137

-

-

-

-

-

137

-

-

100%

Speelvoorzieningen

642

-

-

-

-

-

642

-

-

100%

Sportvelden

1.089

224

-

-

-

-

1.313

94

42%

90%

Verhardingen

2.486

2.427

4.407

-

-

-

9.320

976

40%

37%

Verkeerreg.inst.(VRI)

145

-

-

-

-

-

145

-

-

100%

Watergangen

205

869

-

-

-

-

1.073

491

57%

65%

Bijdrage derden

-176

30

-310

-

-

-

-456

-

-

39%

Saldo investering

7.726

4.578

7.004

2.322

700

-

22.329

1.762

Bijstellingen

Investering

-

-585

-608

-

-

-

-1.194

Bijdrage derden

-

-

-

-

-

-

-

Dekking reserve

-

-

-

-

-

-

-

Saldo bijstelling

-

-585

-608

-

-

-

-1.194

Saldo investering

7.726

3.992

6.395

2.322

700

-

21.135