Vernieuwing Openbare Ruimte 2022

Algemene informatie

Raadsbesluit

Rv 2021.0001679

Geautoriseerd krediet

€ 22.149.000

Programma

Kwaliteit fysieke omgeving

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Marjolein Steffens-van de Water

Einddatum project

31-12-2025

Projectomschrijving

De gemeenteraad heeft op 16 september 2021 ingestemd met het raadsvoorstel ‘Kredietaanvraag Vernieuwing Openbare Ruimte 2022’ (2021.0001679). Met dit besluit heeft de raad voor de VOR 2022 kredieten vrijgegeven voor het vernieuwen van verhardingen (wegen, fietspaden en voetpaden), civieltechnische kunstwerken, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties (VRI's), bomen en beplanting, watergangen (beschoeiing, duikers en stuwen), sportvelden, recreatiegebieden en begraafplaatsen. Het betreft objecten in de openbare ruimte die aan het einde van de levensduur zijn. Deze projecten worden gefaseerd uitgevoerd in de jaren 2022, 2023, 2024 en 2025.

Actuele ontwikkelingen

In onderstaande tabel wordt de stand van zaken vermeld van de projecten die vanuit VOR 2022 worden vernieuwd. Onder de tabel zijn bijzonderheden opgenomen.

Tabel 32 

Project

Kern

Opdrachtfase

Voorbereiding

Utvoering

Afgerond

Verhardingen

Graan voor Visch fase 1 (uit VOR 2019)

Hoofddorp

x

Söderblomstraat

Hoofddorp

x

Bornholm Deelplan 2 (Bandholm, aanvulling op Alholm)

Hoofddorp

x

Oude Notweg + Vinkebrug

Haarlemmerliede

x

Graan voor Visch fase 2

Hoofddorp

x

Inlaagpolder 1-7

Spaarndam

x

Roekenbos

Hoofddorp

x

Kunstwerken

Beweegbare brug Lisserdijk

Lisserbroek

x

Voetgangers-/fietsbrug Sparresholmpad

Hoofddorp

x

Voetgangers-/fietsbrug Stoholm

Hoofddorp

x

Voetgangers-/fietsbrug Schoonenburgsingel

Hoofddorp

x

Fietsbrug San Marco

Hoofddorp

x

Voetgangers-/fietsbrug Liniepad

Hoofddorp

x

Damwanden Polanenkade/Prins Hendrikkade

Halfweg

x

Openbare verlichting

Kabelnet en meetverdeelkasten

Halfweg en Nieuw-Vennep West

x

Armaturen vervangen door ledverlichting

Aalsmeerderbrug, Abbenes, Beinsdorp, Buitenkaag, Burgerveen, Cruquius, Leimuiderbrug, Lisserbroek, Oude Meer, Rijsenhout, Rozenburg, Schiphol-Rijk, Weteringbrug en Zwaanshoek

x

Vervangen lichtmasten

diverse

x

Kunstwerkverlichting en tunnelverlichting

x

Houten lichtmasten op het Burgemeester Van Stamplein

Hoofddorp

x

VRI's

kruispunt 24 Hoofdweg / Noorderdreef

Nieuw-Vennep

x

Bomen en beplanting

Julianastraat e.o. bomen gecombineerd met verhardingen (uit VOR 2019)

x

Noordrand fase 2 bomen

Nieuw-Vennep

x

Roekenbos bomen gecombineerd met verhardingen   

Hoofddorp

x

Oude Kruisweg bomen      

Cruquius

x

Anna de Waalstraat bomen

Hoofddorp

x

Söderblomstraat bomen en beplanting gecombineerd met verhardingen

Hoofddorp

x

Hamelenburg en Giessenburg beplanting

Hoofddorp

x

Cruiquiuszoom beplanting

Cruquius

x

IJtochtzone bomen en beplanting

Hoofddorp

x

Watergangen

Vervangen beschoeiing

diverse

x

Wethouder van Essenweg, spoorwegovergang duiker (uit VOR 2019)

Halfweg

x

Sportvelden

Reigers veld 4, hockey, renovatie kunstgras toplaag

Hoofddorp

x

VV Kagia veld 3, voetbal renovatie kunstgras toplaag

Lisserbroek

x

Sportpark Spaarndam veld 1, voetbal, renovatie kunstgras toplaag

Spaarndam

x

Speelvoorzieningen

Vervangen diverse speelvoorzieningen

diverse

x

Begraafplaatsen

Vervangingsinvesteringen begraafplaatsen

diverse

x

Vervanging verhardingen Oude Notweg, Haarlemmerliede

De vervanging van de verhardingen van de Oude Notweg in Haarlemmerliede is gereed. Gecombineerd met dit project wordt de nabijgelegen Batterijweg verbreed tot drie meter en wordt openbare verlichting aangelegd op het deel van de Batterijweg, tussen de Groeneweg en de Spaarndammerdijk, en op de Oude Notweg, tussen de Liedeweg en de Groeneweg. De kosten hiervan bedragen in totaal € 1.847.000. De Vervoerregio Amsterdam (VRA) verstrekt een subsidie van maximaal € 1.521.231 voor dit project en de resterende kosten worden gedekt uit het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UPM). De uitvoering van dit project start in april 2024.

Vervanging verhardingen Graan voor Visch fase 2, Hoofddorp

Wij hebben de voorbereiding van de vervanging van de verhardingen in Graan voor Visch in Hoofddorp (fase 2) voortgezet. Vanwege het stijgende prijsniveau van energie, lonen en materialen zijn de kosten € 300.000 hoger dan begroot. Dit tekort dekken wij uit het nog resterende krediet voor het project vervangen verhardingen Graan voor Visch fase 1 in Hoofddorp. Dit project is afgerond. Daarnaast is het beschikbare krediet verdeeld over meerdere jaarschijven. Om het krediet beter af te stemmen op de voorgang van de werkzaamheden verschuiven wij een krediet van € 300.000 (vanuit de VOR 2019) en één van € 225.000 van 2023 naar 2025.

Vervanging verhardingen en groen Söderblomstraat Hoofddorp

In de Söderblomstraat in Hoofddorp worden de bomen en de beplanting vervangen, gecombineerd met de aanpak van de verhardingen. Het werk is in voorbereiding. Het beschikbare krediet is verdeeld over meerdere jaarschijven. Om het krediet beter af te stemmen op de voortgang van de werkzaamheden verschuiven wij een krediet van € 50.000 van 2023 naar 2025.

Vervanging bomen en beplanting

Voor de vervanging van bomen en beplanting gecombineerd met andere projecten, zijn kredieten opgenomen in VOR 2022. Het vervangen van bomen en beplanting vindt pas in de laatste fase plaats van het project. Om de beschikbare kredieten beter te verdelen over de jaren waarin deze nodig zijn, verschuiven wij een krediet van € 200.000 van 2023 naar 2024.

Vervanging voetgangers- en fietsbrug Sparresholmpad Hoofddorp

Wij bereiden de vervanging van de voetgangers- en fietsbrug aan het Sparresholmpad in Hoofddorp voor. Het beschikbare krediet is verdeeld over meerdere jaarschijven. Op grond van de resultaten van de voorbereiding verschuiven wij een krediet van € 157.400 van 2024 naar 2023.

Vervanging voetgangers-/fietsbrug Liniepad Vijfhuizen

De vervanging van de voetgangers-/fietsbrug Liniepad in Vijfhuizen is in voorbereiding. De voorbereidings- en ontwerpfase loopt tot en met medio 2024, waarna het werk kan worden aanbesteed. Vanwege de Unescostatus van de Geniedijk is afstemming nodig met onder andere de provincie. Hierdoor neemt de voorbereiding meer tijd in beslag. De uitvoering kan in 2025 plaatsvinden. Wij verschuiven een krediet van € 50.000 van 2023 naar 2024 en een krediet van € 110.000 van 2023 naar 2025.

Vervanging damwanden Polanenkade

De vervanging van de damwanden langs de waterpartij tussen de Polanenkade en de Prins Hendrikkade in Halfweg is gestart. Om het beschikbare krediet, dat verdeeld is over meerdere jaarschijven, beter af te stemmen op de uitvoering verschuiven wij een krediet van € 80.000 van 2023 naar 2025.

Vervanging lichtmasten Burgemeester Van Stamplein Hoofddorp

De vervanging van de houten lichtmasten aan het Burgemeester Van Stamplein in Hoofddorp is gereed. Het resterende krediet (€ 100.000) willen wij inzetten voor het vervangen van houten lichtmasten aan het Polderplein in Hoofddorp, die eveneens in slechte staat zijn en vervangen worden door stalen lichtmasten voorzien van ledverlichting.

Vervanging duiker Wethouder van Essenweg/spoorwegovergang Halfweg

De vervanging van de duiker in de Wethouder van Essenweg nabij de spoorwegovergang in Halfweg is in voorbereiding. De kredieten van de jaarschijven van de VOR worden over drie jaar verdeeld. Het beschikbare krediet wordt op basis van het verloop van de werkzaamheden opnieuw verdeeld en daarvoor verschuiven wij een krediet van € 75.000 van 2023 naar 2025.

Vervangen sportvelden

Het vervangen van sportvelden is gereed. Het restantkrediet van € 100.000 verplaatsen wij naar VOR 2023, waar een tekort is.

Kansen en risico’s

Kansen

Door werk met werk te maken en VOR-projecten op elkaar en op andere projecten af te stemmen liggen kansen om de overlast voor inwoners bij de uitvoering te beperken. Bij de werkzaamheden wordt de openbare ruimte waar mogelijk klimaatadaptief ingericht en verder vergroend. Afstemming op andere projecten kan er ook toe leiden dat in voorkomende gevallen projecten verschoven worden.

Risico's

Met name als gevolg van de stijgende energie-, loon- en materiaalprijzen vallen de kosten van projecten fors hoger uit.
Vanwege de huidige krapte op de arbeidsmarkt is het risico dat wij als gevolg van capaciteitsgebrek projecten moeten doorschuiven. Dat geldt niet alleen voor onze interne capaciteit. Wij vernemen dat aannemers in sommige gevallen niet inschrijven op aanbestedingen omdat zij onvoldoende capaciteit hebben. Ook blijken aannemers terughoudend te zijn bij aanbestedingen met eisen op het gebied van duurzaamheid, waardoor wij bepaalde werkzaamheden moeilijk op de markt kunnen zetten. Een andere vertragende factor kunnen werkzaamheden van de nutsbedrijven zijn. Zij voeren hun werkzaamheden vaak vooruitlopend op onze werkzaamheden uit, maar zij ondervinden eveneens capaciteitsproblemen, waardoor onze projecten kunnen vertragen. Daarnaast kan de aanwezigheid van oneigenlijk gebruik van gemeentegrond bij projecten ook voor vertraging zorgen, ondanks dat wij alert zijn op de aanpak hiervan.

Gevraagde beslissingen

  1. Het krediet te verhogen met € 1.521.231 (50% in 2024 en 50% in 2025) voor de verbreding van de Batterijweg in Haarlemmerliede en de aanleg van openbare verlichting op de Batterijweg en op de Oude Notweg en dit te dekken uit een te ontvangen subsidie van de VRA.

  2. Een krediet van € 300.000 te verplaatsen van het project 'vervangen verhardingen Graan voor Visch, fase 1' vanuit de VOR 2019 naar het project 'vervangen verhardingen Graan voor Visch, fase 2'.

  3. Een krediet van € 350.000 voor het vervangen van verhardingen te verschuiven van 2023 naar 2025.

  4. Een krediet van € 200.000 voor het vervangen van bomen en beplanting te verschuiven van 2023 naar 2024.

  5. Een krediet van € 50.000 voor het vervangen van kunstwerken te verschuiven van 2023 naar 2024, een krediet van € 157.400 te verschuiven van 2024 naar 2023 en een krediet van € 190.000 van 2023 naar 2025.

  6. Een krediet van € 100.000 voor de vervanging van de lichtmasten aan het Burgemeester Van Stamplein in Hoofddorp te bestemmen voor het vervangen van lichtmasten aan het Polderplein in Hoofddorp.

  7. Een krediet van € 75.000 voor het vervangen van watergangen te verschuiven van 2023 naar 2025.

  8. Een krediet van € 100.000 voor het vervangen van sportvelden te verplaatsen naar VOR 2023.

Tabel 33 

Vernieuwing Openbare Ruimte 2022

Realisatie t/m 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Totaal

Realisatie 2023

Realisatie % 2023

Realisatie % totaal

Kostenplaats omschrijving

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7=1 t/m 6)

(8)

(9 = 8/2)

(10= (1+8) /7)

Bew.brug Lisserdijk

512

1.931

-

-

-

-

2.444

1.572

81%

85%

Groen

491

1.086

1.243

840

-

-

3.659

396

36%

24%

Kunstw./bew.br.10 jr.

4

63

157

-

-

-

223

37

60%

18%

Kunstw./bew.br.30 jr.

213

211

53

-

-

-

477

6

3%

46%

Kunstw.P.kade damwand

32

200

1.800

1.005

-

-

3.037

71

36%

3%

Openbare Verlichting

1.485

897

283

-

-

-

2.665

338

38%

68%

Recreatiegebieden

-

-

-

-

-

-

-

15

-

-

Sportvelden

694

442

-

-

-

-

1.136

107

24%

71%

Verhardingen

928

1.308

2.485

1.483

-

-

6.204

1.140

87%

33%

Verkeerreg.inst.(VRI)

309

-

-

-

-

-

309

-

-

100%

Watergangen

162

167

167

-

-

-

495

6

4%

34%

uiker Weth.v.Essenweg

-

150

450

900

-

-

1.500

4

3%

0%

Bijdrage derden

-49

-150

-

-

-

-

-199

-

-

25%

Saldo investering

4.781

6.303

6.638

4.228

-

-

21.950

3.693

Bijstellingen

Investering

-

-733

93

840

-

-

200

Bijdrage derden

-

-

-

-

-

-

-

Dekking reserve

-

-

-

-

-

-

-

Saldo bijstelling

-

-733

93

840

-

-

200

Saldo investering

4.781

5.571

6.730

5.068

-

-

22.150