Vernieuwing Openbare Ruimte 2023

Algemene informatie

Raadsbesluit

Rv 2022.0002200

Geautoriseerd krediet

€ 19.622.000

Programma

Kwaliteit fysieke omgeving

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Marjolein Steffens-van de Water

Einddatum project

31-12-2025

Projectomschrijving

De gemeenteraad heeft op 22 december 2022 ingestemd met het raadsvoorstel ‘Kredietaanvraag Vernieuwing Openbare Ruimte 2023’ (2022.0002200). Met dit besluit heeft de raad voor de VOR 2023 kredieten vrijgegeven voor het vernieuwen van verhardingen (wegen, fietspaden en voetpaden), civieltechnische kunstwerken, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties (VRI's), bomen en beplanting, watergangen (beschoeiing, duikers en stuwen), ANWB-bewegwijzering, sportvelden, recreatiegebieden en begraafplaatsen. Het betreft objecten in de openbare ruimte die aan het einde van de levensduur zijn. Deze projecten worden gefaseerd uitgevoerd in de jaren 2023, 2024 en 2025.

Actuele ontwikkelingen

In onderstaande tabel wordt de stand van zaken vermeld van de projecten die vanuit VOR 2023 worden vernieuwd. Na de tabel worden de bijzonderheden toegelicht.

Tabel 34 

Project

Kern

Opdrachtfase

Voorbereiding

Utvoering

Afgerond

Voorbereiden gebiedsgerichte aanpak

Zwanenburg, Rijsenhout, Badhoevedorp en Hoofddorp

x

Verhardingen

Lageweg voorbereiding en uitvoering

Spaarndam

x

Houtwijkerveld elementen/asfalt voorbereiding

Hoofddorp

x

Bennebroekerweg over N205 - asfalt voorbereiding

Hoofddorp

x

Edelenburgpad voorbereiding en uitvoering

Hoofddorp

x

Kaj Munckweg voorbereiding

Hoofddorp

x

Hanepoel/Hanepoelpad voorbereiding en uitvoering

Zwaanshoek

x

Westerdreef voorbereiding

Nieuw-Vennep

x

Hoofdweg Westzijde voorbereiding en uitvoering

Lijnden

x

Azollastraat, Waterklaverstraat, Waterlelieplantsoen, Krabbescheerstraat voorbereiding en uitvoering

Lisserbroek

x

Herfstpark voorbereiding

Nieuw-Vennep

x

Dunantstraat (Pax deelplan 3) voorbereiding en uitvoering

Hoofddorp

x

Kalorama-V.d. Burchstraat voorbereiding (in combinatie met riolering)

Hoofddorp

x

Burgemeester Van Bruggenstraat e.o. voorbereiding en uitvoering

Halfweg

x

Fietspad Aalsmeerderweg voorbereiding en uitvoering

Rijsenhout

x

Maria Margarethalaan vervangen bestrating, voorbereiding en uitvoering (in combinatie met riolering)

Abbenes

x

Lipkenstraat e.o. vervangen bestrating, voorbereiding (in combinatie met riolering)

Hoofddorp

Naar gebiedsgerichte aanpak

Roekenbos asfaltreconstructie voorbereiding (in combinatie met riolering)

Hoofddorp

x

Kromme Spieringweg, voorbereiden en uitvoeren

Vijfhuizen

x

Kunstwerken

BR0089 Rinaldolaan, BR0153 Laan van Chopin en BR0154 Laan van Berlioz groot onderhoud

Nieuw-Vennep

x

GR1008 kademuur Douglassingel voorbereiding vervanging

Schiphol-Rijk

x

GR1009 kademuur Douglassingel

Schiphol-Rijk

x

Gr1010 kademuur Douglassingel

Schiphol-Rijk

x

Openbare verlichting

Armaturen vervangen door ledverlichting

Nieuw-Vennep

x

Vervangen lichtmasten Zijjkanaal F West

Haarlemmerliede

x

Kunstwerkverlichting en tunnelverlichting: herstellen verlichting lampions Burgemeester van Stamplein

Hoofddorp

x

VRI's

VRI Busbaan/Geerlingsdreef/Lunenburgdreef

Hoofddorp

x

Zebrapadbeveiligingsinstallatie Burgemeester van Stamplein (3 oversteken)

Hoofddorp

x

Bomen en beplanting

Assinkbos bomen

Hoofddorp

x

Herplant bomen stormschade

diverse

x

Diverse bomen planten (o.a. integrale projecten)

diverse

x

Dunantstraat bomen, integraal renovatieproject

Hoofddorp

x

Geniedijk bomen fase 4

Haarlemmermeer

Vanaf september 2023

Meidoornweg bomen

Badhoevedorp

x

Diverse beplantingen (o.a. integrale projecten)

diverse

x

Schweitzerstraat, Kellogstraat, bomen en beplanting, gecombineerd met verhardingen

Hoofddorp

x

Wethouder Rijkeboerweg, Burgemeester van Bruggenstraat en Teding van Berkhoutweg, bomen en beplanting

Halfweg

x

Oranje Nassaustraat, bomen en beplanting, gecombineerd met verhardingen

Halfweg

x

Watergangen

Vervangen beschoeiing

diverse

x

Duikers en stuwen, waaronder duikers Burgemeester van Bruggenstraat e.o.

diverse en Halfweg

x

ANWB-bewegwijzering

Vervangen masten en aanwijzers

x

Sportvelden

Vervangen toplaag veld 1 Reigers

Hoofddorp

x

Vervangen toplaag veld 2 Reigers

Hoofddorp

x

Vervangen toplaag veld 1 DIOS

Nieuw-Vennep

x

Speelvoorzieningen

Vervangen diverse speelvoorzieningen

diverse

x

Begraafplaatsen

Vervangingsinvesteringen begraafplaatsen

diverse

x

Gebiedsgerichte aanpak

De voorbereiding van de gebiedsgerichte aanpak in Rijsenhout Dorp en delen van Zwanenburg en Badhoevedorp is gestart. Het beschikbare krediet is verdeeld over drie jaarschijven. Om een betere verdeling te krijgen verschuiven wij een krediet van € 100.000 van 2023 naar 2024.

Vervanging verhardingen Lipkenstraat e.o. in Hoofddorp

De voorbereiding van de vervanging van de verhardingen in de Lipkenstraat e.o. in Hoofddorp is voortgezet. Dit project wordt opgenomen in de gebiedsgerichte aanpak, waarmee de hele wijk wordt vernieuwd. De weg wordt beperkt herstraat om aan de veiligheidseisen te voldoen. Een krediet van € 100.000 kan vrijvallen.

Vervanging verhardingen Bennebroekerweg over N205

De vervanging van de verhardingen van de Bennebroekerweg over de N205 is in voorbereiding. Ook de breedte van de weg wordt aangepast naar 5,5 meter. De uitvoering kan vanaf december 2023 plaatsvinden. De totale kosten voor dit project bedragen € 836.800, waarvan € 20.000 uit het UPM. Dat betekent dat een aanvullend krediet nodig is van € 391.300. Dit willen wij dekken uit het project 'vervangen verhardingen Van den Berghlaan' in Hoofddorp (VOR 2021). Dit project wordt onderdeel van een wijkvernieuwingsproject.

Vervanging verhardingen en bomen en beplanting Herfstpark, Nieuw-Vennep

Het Herfstpark in Nieuw-Vennep wordt getransformeerd van een plein in een park en het wordt klimaatadaptief ingericht. Hierbij wordt 7.000 m2 verharding vervangen voor groen. De start van het project is gepland in november 2023 en het loopt door tot in 2024. Dit betekent dat het krediet voor bomen en beplanting later wordt benut. Wij verschuiven een krediet voor het vervangen van bomen en beplanting van € 200.000 van 2023 naar 2024.

Vervanging verhardingen Burgemeester van Bruggenstraat e.o., Halfweg

Wij hebben de voorbereiding van de vervanging van de verhardingen in de Burgemeester van Bruggenstraat, de Wethouder Rijkeboerweg en de Teding van Berkhoutweg (deel ten noorden van kruispunt met Dubbele Buurt) in Halfweg voortgezet. Het project wordt gecombineerd met de vervanging van de riolering, het groen en de duikers. Vanwege de koppeling van dit project aan de werkzaamheden in de Kanaalweg (VOR 2021) heeft de voorbereiding langer geduurd. Om deze reden zal de uitvoering langer doorlopen en verschuiven wij een krediet voor de vervanging van verhardingen van € 125.000 van 2023 naar 2025, een krediet voor de vervanging van bomen en beplanting van € 51.000 van 2023 naar 2024 en een krediet van € 60.000 voor het vervangen van duikers van 2023 naar 2024.

Vervanging kademuur Douglassingel, Schiphol-Rijk

De vervanging van de kademuur aan de Douglassingel in Schiphol-Rijk is in voorbereiding. Het beschikbare krediet is over drie jaren verspreid. Wij passen deze verdeling aan en verschuiven een krediet van € 180.300 van 2023 naar 2024.

Vervanging OVL door ledverlichting

Jaarlijks wordt vanuit de VOR een deel van de openbare verlichting (OVL) vervangen door ledverlichting. De kredieten van de jaarschijven van de VOR worden over drie jaar verdeeld om een haalbare investeringsplanning te bereiken. De vervanging van de openbare verlichting wordt echter bijna geheel in 2023 uitgevoerd. Wij verschuiven een krediet van € 412.500 van 2024 naar 2023 en een krediet van € 672.000 van 2025 naar 2023.

Vervanging tunnel- en kunstwerkverlichting

Jaarlijks vervangen wij vanuit de VOR tunnel- en kunstwerkverlichting. In 2023 vervangen wij de verlichting (lampions) op het Burgemeester van Stamplein in Hoofddorp. Deze werkzaamheden zijn afgerond. Wij verschuiven een krediet van € 27.400 van 2024 naar 2023 en een krediet van €30.500 van 2025 naar 2023.

Vervanging bomen Geniedijk fase 4

De vervanging van de bomen op de Geniedijk (fase 4) start vanaf september 2023. De aanvraag van kapvergunningen heeft meer tijd in beslag genomen in verband met de status van de Geniedijk van Unescomonument, waardoor de planning moest worden aangepast. Hierdoor verschuiven wij een krediet van € 50.000 van 2023 naar 2024.

Vervanging bomen Meidoornweg, Badhoevedorp

De uitvoering van het vervangen van de bomen in de Meidoornweg in Badhoevedorp start in oktober. Vanwege het verloop van het project verschuiven wij een krediet van € 45.000 van 2025 naar 2023.

Vervanging bomen en beplanting Schweitzerstraat e.o., Hoofddorp

Het vervangen van de bomen en de beplanting in de Schweitzerstraat e.o. in Hoofddorp is in voorbereiding. Dit wordt gecombineerd met het vervangen van de bestrating (VOR 2021). Omdat deze werkzaamheden zijn vertraagd verschuift een krediet voor het vervangen van bomen en beplanting van € 225.000 van 2023 naar 2024.

Vervanging bomen en beplanting Oranje Nassaustraat, Halfweg

In de Oranje Nassaustraat in Halfweg is de gecombineerde vervanging van de verhardingen en de riolering in voorbereiding. De vervanging van het groen wordt hierbij meegenomen. De uitvoering vindt pas plaats vanaf 2024 en loopt door in 2025. Daarom verschuift een krediet van € 100.000 voor het vervangen van bomen en beplanting van 2023 naar 2025.

Vervanging ANWB-bewegwijzering

De kosten van het beheer en onderhoud van ANWB-bewegwijzering op gemeentelijke wegen worden jaarlijks aan ons doorberekend. De kosten van vernieuwing van ANWB-bewegwijzering worden gedekt uit de VOR. In 2023 moeten palen en verlichting van ANWB-bewegwijzering worden vervangen. De vervanging vindt plaats door een externe partij waardoor wij geen invloed hebben op de planning. De werkzaamheden worden deels uitgevoerd in 2024, waardoor een krediet van € 75.000 van 2023 naar 2024 verschuift.

Vervanging sportvelden

Het vervangen van sportvelden is in uitvoering. Veld 1 van de Reigers in Hoofddorp en veld 1 van DIOS in Nieuw-Vennep zijn eind september gereed. Op veld 2 van de Reigers in Hoofddorp willen wij een proef doen met een duurzaam hockeyveld zonder water. Wij zijn de tweede gemeente die deze innovatie toepast. De extra kosten hiervan zijn in totaal € 200.000. Een deel hiervan € 100.000 kan worden gedekt uit VOR 2023, het resterende deel (€ 100.000) willen wij dekken uit VOR 2022, waar door een aanbestedingsvoordeel een restantkrediet is.

Vervanging speelvoorzieningen

De vervanging van speelvoorzieningen is in voorbereiding. De uitvoering vindt deels plaats in 2024 en daarom verschuiven wij een krediet van € 500.000 van 2023 naar 2024.

Kansen en risico’s

Kansen

Door werk met werk te maken en VOR-projecten op elkaar en op andere projecten af te stemmen liggen kansen om de overlast voor inwoners bij de uitvoering te beperken. Bij de werkzaamheden wordt de openbare ruimte waar mogelijk klimaatadaptief ingericht en verder vergroend, zoals Assinkbos en wijkpark Overbos in Hoofddorp en Herfstpark in Nieuw-Vennep.

Risico's

Met name als gevolg van de stijgende energie-, loon- en materiaalprijzen vallen de kosten van projecten fors hoger uit.
Door de huidige krapte op de arbeidsmarkt is het risico dat wij als gevolg van capaciteitsgebrek projecten moeten doorschuiven. Dat geldt niet alleen voor onze interne capaciteit. Wij vernemen dat aannemers in sommige gevallen niet inschrijven op aanbestedingen omdat zij onvoldoende capaciteit hebben. Ook blijken aannemers terughoudend te zijn bij aanbestedingen met eisen op het gebied van duurzaamheid, waardoor wij bepaalde werkzaamheden moeilijk op de markt kunnen zetten. Een andere vertragende factor kunnen werkzaamheden van de nutsbedrijven zijn. Zij voeren hun werkzaamheden vaak vooruitlopend op onze werkzaamheden uit. Omdat zij eveneens capaciteitsproblemen ondervinden, kunnen onze projecten vertragen. Daarnaast kan de aanwezigheid van oneigenlijk gebruik van gemeentegrond bij projecten ook voor vertraging zorgen, ondanks dat wij alert zijn op de aanpak hiervan. Afstemming op andere projecten kan er tot slot ook toe leiden dat in voorkomende gevallen projecten verschoven worden.

Gevraagde beslissingen

 1. Een krediet van € 100.000 voor de gebiedsgerichte aanpak te verschuiven van 2023 naar 2024.

 2. Een krediet van € 100.000 voor het vervangen van verhardingen vrij te laten vallen.

 3. Een krediet van € 125.000 voor het vervangen van verhardingen te verschuiven van 2023 naar 2025.

 4. Een krediet van € 391.300 voor het vervangen van verhardingen te verplaatsen van VOR 2021 naar VOR 2023.

 5. Een krediet van € 60.000 voor het vervangen van duikers te verschuiven van 2023 naar 2024.

 6. Een krediet van € 180.300 voor het vervangen van kunstwerken te verschuiven van 2023 naar 2024.

 7. Een krediet van € 412.000 voor het vervangen van openbare verlichting te verschuiven van 2024 naar 2023 en een krediet van € 672.000 van 2025 naar 2023.

 8. Een krediet van € 27.400 voor het vervangen van tunnel- en kunstwerkverlichting te verschuiven van 2024 naar 2023 en een krediet van € 30.500 van 2025 naar 2023.

 9. Een krediet van € 526.000 voor het vervangen van bomen en beplanting te verschuiven van 2023 naar 2024, een krediet van € 45.000 van 2025 naar 2023 en een krediet van € 100.000 van 2023 naar 2025.

 10. Een krediet van € 75.000 voor het vervangen van ANWB-bewegwijzering te verschuiven van 2023 naar 2024.

 11. Een krediet van € 100.000 voor het vervangen van sportvelden te verplaatsen vanuit VOR 2022 naar VOR 2023.

 12. Een krediet van € 500.000 voor het vervangen van speelvoorzieningen te verschuiven van 2023 naar 2024.

Tabel 35 

Vernieuwing Openbare Ruimte 2023

Realisatie t/m 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Totaal

Realisatie 2023

Realisatie % 2023

Realisatie % totaal

Kostenplaats omschrijving

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7=1 t/m 6)

(8)

(9 = 8/2)

(10= (1+8) /7)

ANWB-bewegwijzering

-

120

179

201

-

-

500

-

-

-

Begraafplaatsen

-

121

-

-

-

-

121

32

27%

27%

Buurtgerichte aanpak

-

200

400

400

-

-

1.000

20

10%

2%

Groen beplanting

-

75

100

125

-

-

300

40

53%

13%

Groen bomen

10

1.625

1.508

1.718

-

-

4.860

150

9%

3%

Kunstw./bew.br.30 jr.

-

298

321

81

-

-

700

88

30%

13%

OV Kunstwk/Tunnelver

-

17

27

31

-

-

75

5

30%

7%

Speelvoorzieningen

6

1.987

-

-

-

-

1.993

347

17%

18%

Sportvelden

28

995

-

-

-

-

1.022

351

35%

37%

Verhardingen

63

1.642

2.115

2.433

-

-

6.253

665

40%

12%

Verkeerreg.inst.(VRI)

-

447

-

-

-

-

447

99

22%

22%

Vervangen lichtmasten

0

405

607

688

-

-

1.700

1.049

259%

62%

Watergangen

23

142

247

278

-

-

690

27

19%

7%

Bijdrage derden

-

-122

-

-

-

-

-122

-122

100%

100%

Saldo investering

130

7.952

5.505

5.954

-

-

19.540

2.750

Bijstellingen

Investering

-

-454

1.368

-523

-

-

391

Bijdrage derden

-

-

-

-

-

-

-

Dekking reserve

-

-

-

-

-

-

-

Saldo bijstelling

-

-454

1.368

-523

-

-

391

Saldo investering

130

7.497

6.873

5.432

-

-

19.931