Werkplekapparatuur en laptops

Algemene informatie

Raadsbesluit

Rv 2020.0002943

Geautoriseerd krediet

€ 4.200.000

Programma

Overhead

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Charif El Idrissi

Einddatum project

31-12-2026

Projectomschrijving

Het project werkplekapparatuur en laptops zorgt voor de vervanging van de huidige werkplekapparatuur van medewerkers en biedt een nieuw ingerichte softwareomgeving aan op basis van actuele inzichten. Naast de vervanging van apparatuur van medewerkers, heeft dit vervangingskrediet ook betrekking op apparatuur op de werkplekken die zich nu nog op de verschillende locaties van onze organisatie bevinden. Het vervangingskrediet betreft laptops, beeldschermen, port replicators, toetsenborden en werkplek gerelateerde apparatuur van de ambtelijke organisatie.

Figuur 28 

Actuele ontwikkelingen

In 2022 hebben wij de ICT Infra-roadmap vastgesteld. Deze roadmap geeft aan welke verandering de ICT Infrastructuur in tijd gezien gaat doormaken. Momenteel zijn we bezig om voor de ICT-infrastructuur onderdelen netwerk, werkplek, de nieuwe Citrix werkplek en cloud computing zowel een high level design (voor het systeem als geheel) als een meer gedetailleerd low level design te maken. De designs gaan we verwerken in een businesscase en een ICT-infra transitieplan. Hierbij is de verwachting dat we zelf minder investeringen hoeven te doen en daarvoor in de plaats meer diensten als een service af gaan nemen. Bij de Voorjaarsrapportage 2024 kunnen we een goed beeld geven welk investerings- en exploitatiebudget in de komende jaren benodigd is. Waar nodig zullen we in de tussentijd maatregelen treffen en investeren om de continuïteit van de huidige ICT-infrastructuur te garanderen.

Kansen en risico’s

Geen.

Gevraagde beslissingen

  1. In te stemmen met de bijstelling van de ramingen volgens de onderstaande tabel.

Tabel 39 

Werkplekapparatuur en laptops

Realisatie t/m 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027 e.v.

Totaal

Realisatie 2023

Realisatie % 2023

Realisatie % totaal

(bedragen x € 1.000)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7=1 t/m 6)

(8)

(9=8/2)

(10= (1+8) /7)

Investering

2.271

1.214

125

-

590

-

4.200

74

6%

56%

Saldo investering

2.271

1.214

125

-

590

-

4.200

74

Bijstellingen

Investering

-

-716

716

-

-

-

-

Bijdrage derden

-

-

-

-

-

-

-

Dekking reserve

-

-

-

-

-

-

-

Saldo bijstelling

-

-716

716

-

-

-

-

Saldo investering

2.271

498

841

-

590

-

4.200