Westelijke ontsluiting Sugar City Terrein

Algemene informatie

Raadsbesluit

Rv 2018.0057601 (HenS)/ Rv 2019.0053296/ Rv 7735887

Geautoriseerd krediet

€ 5.340.000

Programma

Mobiliteit

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Marja Ruigrok

Einddatum project

31-12-2023

Projectomschrijving

Voor de opening van het Outlet Center moest een nieuwe toegangsweg vanaf de N200 tot de outlet worden verwezenlijkt. De kruising rondom het Zwetviaduct moet worden aangepast en de op- en afritten van de N200 zijn verbreed. Dit project heet de 'Westelijke ontsluiting'. De kosten voor de voorbereiding zijn € 390.000 (2018.0057601), de kosten voor de uitvoering worden geraamd op € 5.450.000 (2019.0053296). Het projectkrediet is daarmee € 5.840.000. Op basis van de ontwikkelovereenkomst was het uitgangspunt dat het krediet volledig wordt gedekt door een bijdrage van NEMAB als initiatiefnemer. Hiervoor hebben zij ook een bankgarantie aangeleverd. De gemeente vervult hierin een faciliterende rol. In de Voorjaarsrapportage 2023 is het krediet verlaagd met € 500.000. Ook is de bijdrage derden destijds verlaagd met € 410.000 in verband met vertragings- en projectkosten die niet gedekt worden.

Figuur 12 

Actuele ontwikkelingen

De eindoplevering van de laatste werkzaamheden heeft op 25 juli 2023 plaatsgevonden. Het betreft het plaatsen van de bewegwijzering door de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd) en het opleveren van de Dynamisme Reis Informatie Panelen (DRIP's). Met het oog op de opening van het Outlet Center eind november 2020 waren de werkzaamheden destijds al grotendeels afrond. Sindsdien is de nieuwe ontsluiting opengesteld voor verkeer. Het heeft vervolgens nog enige tijd gekost om de bewegwijzering en de DRIP's te realiseren. De overdracht naar beheer en onderhoud wordt momenteel georganiseerd. Ook is, gebaseerd op de aangepaste situatie, met Rijkswaterstaat afgestemd wat in beheer- en onderhoud komt bij ons of bij Rijkswaterstaat.

Door de vertraging zijn hogere projectkosten ontstaan. NEMAB als initiatiefnemer wenst niet alle kosten als gevolg van de vertraging te dragen. Dit terwijl dat op basis van de overeenkomst wel het uitgangspunt is. In de afgelopen periode is het gelukt hierover volledige overeenstemming te krijgen. De eerder in de Voorjaarsrapportage 2023 gedane correcties blijken toereikend.

Verder dient NEMAB een bijdrage te leveren voor de beheers- en onderhoudskosten. In de afgelopen periode is hierover overleg geweest. Op onderdelen blijken partijen verschil van inzicht te hebben. Het is dan ook nog niet gelukt afspraken over de beheer- en onderhoudskosten vast te leggen in een overeenkomst. De gesprekken hierover worden voortgezet.
Het is de laatste keer dat over dit project wordt gerapporteerd in het MPI omdat de werkzaamheden zijn afgerond.

Kansen en risico’s

  • Tussen partijen loopt nog een discussie over de hoogte van de door NEMAB te betalen afkoopsom voor beheer- en onderhoud. Op dit moment is nog geen kostenvergoeding voor beheer- en onderhoudskosten vanuit NEMAB verleend. Beheer- en onderhoud uitvoeren staat daardoor onder druk in verband met gebrek aan financiële afspraken hierover.

Gevraagde beslissingen

Geen.

Tabel 18 

Westelijke ontsluiting Sugar City Terrein

Realisatie t/m 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027 e.v.

Totaal

Realisatie 2023

Realisatie % 2023

Realisatie % totaal

(bedragen x € 1.000)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7=1 t/m 6)

(8)

(9=8/2)

(10= (1+8) /7)

Investering

4.574

767

-

-

-

-

5.340

180

23%

89%

Bijdrage derden

-4.314

-616

-

-

-

-

-4.930

-494

80%

98%

Saldo investering

259

151

-

-

-

-

411

-314

Bijstellingen

Investering

-

-

-

-

-

-

-

Bijdrage derden

-

-

-

-

-

-

-

Dekking reserve

-

-

-

-

-

-

-

Saldo bijstelling

-

-

-

-

-

-

-

Saldo investering

259

151

-

-

-

-

411