Wijkvernieuwing Welgelegen

Algemene informatie

Raadsbesluit

Strategische Samenwerkingsagenda Haarlemmermeer-Rijnland 2015-2030 en het bijbehorende Waterplan Haarlemmermeer 2015-2030 (Rv 2015.0008009) Geactualiseerd Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) Haarlemmermeer 2021-2023 en autorisatie kredieten GRP en Waterplan (Rv 2020.0002929)
Kredietaanvraag uitvoering project Wijkvernieuwing Welgelegen (Rv. 7766363)

Geautoriseerd krediet

€ 11.145.100

Programma

Kwaliteit fysieke omgeving

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Marjolein Steffens-van de Water

Einddatum project

31-12-2027

Projectomschrijving

Wij werken samen met het hoogheemraadschap van Rijnland aan een duurzaam watersysteem. Een onderdeel hiervan is het tegengaan van grondwateroverlast in stedelijke gebieden. De afspraken zijn vastgelegd in het Waterplan. Eén van deze afspraken is dat wij drainage aanleggen op plekken waar zich structureel hoge grondwaterstanden en (grond)wateroverlast voordoen. In de wijk Welgelegen in Nieuw-Vennep worden naast de aanleg van drainage onder andere verhardingen, groen, kabelnet openbare verlichting en delen van de riolering vervangen (wijkvernieuwing).

Figuur 26 

Actuele ontwikkelingen

De raad heeft op 29 mei 2023 een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld voor het project ter hoogte van € 11.145.100 (Rv. 7766363). Dit project is de afgelopen periode verder voorbereid. Het Definitief Ontwerp (DO) wordt gemaakt en in mei 2023 hebben de inwoners een informatiebrief ontvangen over de stand van zaken van het project. Tijdens de raadssessie werden veel vragen gesteld of er voldoende laadpalen voor elektrische voertuigen in de wijk zijn. Op dit moment blijkt uit de bezettingsgraad van de huidige laadpalen in de wijk dat een uitbreiding nog niet nodig is. Alliander heeft laten weten dat zij, vooruitlopend op het project Welgelegen, voor de start van ons project vier nieuwe middenspanningsruimtes (MSR’s) in het projectgebied willen plaatsen en mogelijk ook delen van het laagspanningsnet verzwaren. Capaciteit op het lokale elektriciteitsnet is daarmee voor toekomstige bijplaatsing van laadpalen (of zonnepanelen) geen struikelblok. Wij monitoren in 2024 het gebruik van de huidige laadpalen. Mocht uit de bezettingsgraad hiervan blijken dat extra laadpalen nodig zijn, dan plaatsen wij die in combinatie met de uitvoering van het project. Omdat het vervangen van bomen en beplanting aan het einde van het project plaatsvindt, passen wij de verdeling van het krediet aan over de jaarschijven en verschuiven wij een krediet van € 536.000 van 2025 naar 2026.

Kansen en risico’s

Door werk met werk te maken en riolerings- en drainageprojecten af te stemmen op andere projecten, zowel intern als extern, liggen kansen om de overlast voor inwoners bij de uitvoering te beperken. De uitvoering wordt afgestemd op onder andere de vervanging van verhardingen, werkzaamheden van kabel- en nutsbedrijven en de energietransitie. Tevens richten wij de buitenruimte klimaatbestendig in zodat water bij hevige regenval beter in de ondergrond kan afvloeien en creëren wij meer waterberging. Ondanks dat wij alert zijn op de aanpak van oneigenlijk grondgebruik kan de aanwezigheid hiervan voor vertraging zorgen. Daarnaast zorgt de huidige situatie op de arbeidsmarkt ervoor dat het risico is dat als gevolg van capaciteitsgebrek (zowel intern als bij aannemers) werkzaamheden doorschuiven.

Gevraagde beslissingen

  1. Een krediet van € 536.000 voor het vervangen van bomen en beplanting te verschuiven van 2025 naar 2026.

Tabel 37 

Wijkvernieuwing Welgelegen

Realisatie t/m 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027 e.v.

Totaal

Realisatie 2023

Realisatie % 2023

Realisatie % totaal

(bedragen x € 1.000)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7=1 t/m 6)

(8)

(9=8/2)

(10= (1+8) /7)

Investering

-

-

-

6.465

4.680

-

11.145

-

-

-

Bijdrage derden

-

-

-

-

-718

-

-718

-

-

-

Saldo investering

-

-

-

6.465

3.963

-

10.428

-

Bijstellingen

Investering

-

-

-

-536

536

-

-

Bijdrage derden

-

-

-

-

-

-

-

Dekking reserve

-

-

-

-

-

-

-

Saldo bijstelling

-

-

-

-536

536

-

-

Saldo investering

-

-

-

5.929

4.499

-

10.428