Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UPM)

Algemene informatie

Raadsbesluit

Rv 2020.0000840 / Rv 2021.0000843 / Rv 2022.0001024

Geautoriseerd krediet

€ 10.239.000 + € 15.297.000 restantkrediet Deltaplan bereikbaarheid + nieuwe projecten UPM € 1.740.000+
€ 12.000.000 coalitieakkoord Toekomstbestendig groeien2022-2026 - € 1.771.000 bijdrage aan andere mobiliteitsprojecten.

Nog te autoriseren krediet

€ 8.200.000

Programma

Mobiliteit

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Marja Ruigrok

Einddatum project

Nog geen einddatum bekend

Projectomschrijving

Jaarlijks wordt een Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UPM) vastgesteld waarin de maatregelen staan die uitgevoerd worden om de doelen van de Mobiliteitsvisie Haarlemmermeer (2018.0065348) te bereiken. Met het vaststellen van de Mobiliteitsvisie en de Onderzoeks-en Investeringsagenda Mobiliteit Haarlemmermeer 2020-2023 (2019.0034528) is het integrale beleids- en monitoringscyclus op het gebied van mobiliteit met ingang van 2020 vastgesteld. Voor de periode 2024-2027 stellen we een nieuwe investeringsagenda op. Besluitvorming in de gemeenteraad hierover is gepland in het tweede kwartaal van 2023. In 2024 integreren we de investeringsagenda met het UPM. De nieuwe investeringsagenda geeft de raad de mogelijkheid om een kader te stellen voor de uitvoeringsprogramma’s van de komende jaren. We maken daarbij onderscheid naar vijf thema’s:

 • Wonen

 • Verkeersveiligheid

 • (Fiets)netwerken op orde

 • Duurzame en slimme mobiliteit

 • Vergroten leefbaarheid

De mobiliteitsvisie en de investeringsagenda kennen de volgende ambities:

 • vrijheid van bewegen en vrijheid om een vervoermiddel te kiezen;

 • ruimte voor innovatie voor het ‘nieuwe bewegen’;

 • een efficiënt en flexibel mobiliteitssysteem: klaar voor de toekomst;

 • bestaande knelpunten in het netwerk oplost;

 • mobiliteit met oog voor de leefomgeving;

 • veilig bewegen;

 • evenwichtige ontwikkeling op de juiste plek, met de juiste functies. Elk knooppunt zijn eigen kleur;

 • mobiliteit in Haarlemmermeer een gedeeld belang van gemeente, regio, Rijk en het bedrijfsleven;

 • faciliteren van schone en stille mobiliteit.

De gemeente heeft een uitdagende opgave ten aanzien van verkeer en vervoer. Mobiliteit is van vitaal belang voor het functioneren van Haarlemmermeer. We zijn nu een goed bereikbare gemeente. Of het nu per auto, fiets, openbaar vervoer of een combinatie van vervoerswijzen is, de waardering voor de verbindingen is hoog. Dat is een groot goed wat mede zorgt voor de economische slagkracht van deze gemeente én de aantrekkelijkheid van onze gemeente voor haar inwoners.

De Uitvoeringsprogramma’s Mobiliteit 2020/2021 (2020.0000840), 2022 (2021.0000843) en 2023 (2022.0000701) zijn op basis van de investeringsagenda vastgesteld en geven aan welke concrete maatregelen we gaan nemen.

Figuur 15 

Actuele ontwikkelingen

Voor het project Hoogwaardig Openbaar Vervoer Noordwijk - Schiphol in Lisserbroek is de reikwijdte van het project voor de gemeente uitgebreid. Eerder was alleen rekening gehouden met de ondersteuning voor het project van de provincie Noord-Holland en onze bijdrage aan de fietsbrug. Nu blijkt ook inzet nodig om de ijsclub te verplaatsen. Dit betekent dat de kosten hoger uit zullen vallen. Voor deze meerkosten zullen we binnen de toekomstige uitvoeringsprogramma’s dekking zoeken.

Dit jaar zijn er ook projecten zoals Hoogwaardig openbaarvervoer Aalsmeer – Schiphol Zuid (HOVASZ), aansluiting onderliggend wegennet A4/A9, afwaarderen Hoofdweg-Oost Lijnden en het fietspad Fokkerweg afgerond. De kruising Aalsmeerderweg/Beechavenue is afgerond met een overschrijding. Voor deze overschrijding is dekking gevonden middels een subsidie van de Vervoerregio Amsterdam (VRA) en door het verschuiven van resterende middelen van het Deltaplan Bereikbaarheid. Voor HOVASZ geldt dat we dit project met een kleine overschrijding van circa € 150.000 hebben afgesloten. Deze overschrijding is gedekt binnen het beschikbaar budget van het UPM.

Voorgesteld wordt het krediet voor de Afwaardering Schipholweg te verhogen met € 240.100. Dit betreft een overheveling vanuit het krediet voor het project Fietsverbinding knooppunt Badhoevedorp.

Kansen en risico’s

Er lopen veel gebiedsontwikkelingen binnen de gemeente. Bij deze ontwikkelingen is de ontsluiting van groot belang. Hier is aandacht voor. Al deze ontwikkelingen samen geven ook een druk op het bestaande gebied, echter in het bestaande gebied is niet altijd draagvlak en begrip voor de benodigde maatregelen en tijdelijke overlast.

De grote hoeveelheid projecten zorgt er ook voor dat de schaarse beschikbare capaciteit bij ons en onze partners moet worden verdeeld. Er is niet altijd voldoende capaciteit beschikbaar.

Wanneer projecten vertragen worden de beschikbare bedragen doorgeschoven naar volgende jaren of geherprioriteerd. Wanneer dit gebeurt zien we echter ook dat de kosten toenemen, waar niet altijd rekening mee is gehouden. Als de extra kosten niet gedekt zijn dan moeten er keuzes binnen een project gemaakt worden of er moet extra krediet aangevraagd worden.

Gevraagde beslissingen

 1. In te stemmen met de overheveling van een krediet van € 240.100 vanuit het project Fietsverbinding knooppunt Badhoevedorp naar het krediet Afwaardering Schipholweg met € 240.100.

 2. In te stemmen met een verhoging van het krediet voor de kruising Aalsmeerderweg/Beechavenue met € 66.000 te dekken uit een subsidie van de VRA

 3. In verband met de hoge inflatie een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 294.000 voor de Rijnlanderweg te Hoofddorp en de bijbehorende kapitaallasten te dekken uit de stelpost indexatie investeringen.

 4. In verband met de hoge inflatie een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 89.000 voor de Robert Kochstraat en de Kamerlingh Onneslaan te Badhoevedorp en de bijbehorende kapitaallasten te dekken uit de stelpost indexatie investeringen.

Tabel 21 

Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UPM)

Realisatie t/m 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027 e.v.

Totaal

Realisatie 2023

Realisatie % 2023

Realisatie % totaal

(bedragen x € 1.000)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7=1 t/m 6)

(8)

(9=8/2)

(10= (1+8) /7)

Investering

8.357

12.207

15.706

4.800

4.635

-

45.705

1.068

9%

21%

Bijdrage derden

-1.732

-1.203

-421

-

-

-

-3.356

-260

22%

59%

Dekking reserve

-

-5.441

-8.345

-800

-

-

-14.586

-

-

-

Saldo investering

6.625

5.564

6.940

4.000

4.635

-

27.763

808

Bijstellingen

Investering

-

-8.585

820

6.405

1.600

-

240

Bijdrage derden

-

16

-16

-

-

-

-

Dekking reserve

-

3.885

-1.100

-3.025

-

-

-240

Saldo bijstelling

-

-4.685

-296

3.380

1.600

-

-

Saldo investering

6.625

879

6.644

7.380

6.235

-

27.763